Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zwolnienia od likwidacji majątków pewnych kategorji osób zamieszkałych w przypadłej Polsce części Górnego Śląska.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.-Dz. U. R. P. № 70, poz. 467 (Dz. U. R. P. № 31, poz. 183) -Rada Ministrów postanawia co następuje:
§  1. Zwalnia się od zatrzymania i likwidacji majątki, prawa i interesy obywateli Rzeszy Niemieckiej, zatrudnionych na podstawie umowy służbowe] w przemyśle, górnictwie i hutnictwie, oraz pełniących obowiązki urzędników państwowych lub komunalnych, jeśli obywatele ci są obecnie bądź zatrudnieni na terytorjum Górnego Śląska, przyznanem Polsce, we wskazanych wyżej dziedzinach przemysłu krajowego, bądź też na tem terytorjum pozostają na urzędach państwowych lub komunalnych, o ile stanowiska swe zajmować będą nie mniej niż 12 miesięcy od dnia wydania niniejszego rozporządzenia.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.