Zwolnienie niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.60.294

Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 14 listopada 1962 r.
w sprawie zwolnienia niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego.

Na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu morskiego (Dz. U. z 1961 r. Nr 58, poz. 318) zarządza się, co następuje:
Od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego zwolnione są następujące statki, jeżeli nie uprawiają żeglugi międzynarodowej:
1)
statki bez własnego napędu mechanicznego,
2)
statki z napędem mechanicznym o długości całkowitej poniżej 15 m,
3)
barki, lichtugi, szalandy, dźwigi i inne tego rodzaju statki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.