Zwolnienie funkcjonarjuszy związków komunalnych, tudzież ich zakładów i przedsiębiorstw od obowiązku ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 grudnia 1922 r.
w przedmiocie zwolnienia funkcjonariuszy związków komunalnych, tudzież ich zakładów i przedsiębiorstw od obowiązku ubezpieczenia pensyjnego funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. 1921 r. № 59 poz. 370), oraz art. 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany przepisów austrjackiej ustawy z dnia 16 grudnia 1905 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1914 r. i ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. 1922 r. № 89 poz. 803) zarządza się co następuje:
Funkcjonariuszom związków komunalnych, tudzież funkcjonarjuszom zakładów i przedsiębiorstw związków komunalnych przysługuje z mocy ustawy zwolnienie od obowiązku ubezpieczenia pensyjnego, o ile mają zapewnione prawa emerytalne analogiczne do praw emerytalnych urzędników państwowych, o służbodawca ich zobowiązał się raz na zawsze wobec Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, jako władzy nadzorczej nad ubezpieczeniem pensyjnem, że w razie objęcia przez któregokolwiek z jego funkcjonarjuszy - bez poprzedniego przejścia w stan spoczynku - posady, uzasadniającej obowiązek ubezpieczenia pensyjnego, przekaże właściwemu wówczas dla tego funkcjonariusza podmiotowi ubezpieczającemu kwotą, odpowiadającą tej rezerwie premjowej, jaka winna była już być zebrana, gdyby dany funkcjonarjusz przez cały zaliczony mu czas zatrudnienia (§ 10 niniejszego rozporządzenia) był członkiem Zakładu Pensyjnego dla funkcjonariuszy.

Przepis powyższy nie narusza przysługujących ewentualnie związkom komunalnym, tudzież ich zakładom i przedsiębiorstwom uprawnień do uzyskania właściwości Zakładu Zastępczego.

Zobowiązanie, przewidziane w ust. 1 § 1 niniejszego rozporządzenia, uważane będzie za dopełnione, gdy służbodawca przedłoży Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej za pośrednictwem swej władzy bezpośrednio przełożonej w 3 egzemplarzach oświadczenie o treści, zawartej w załączniku 1 niniejszego rozporządzenia.

Zobowiązanie co do przekazywania rezerw musi być również zawarte w statucie emerytalnym.

O przyjęciu tego zobowiązania do wiadomości zawiadamia Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Zakład Pensyjny dla funkcjonarjuszy i odnośnego służbodawcę.

Po otrzymaniu zawiadomienia po myśli ustępu ostatniego poprzedniego paragrafu obowiązany jest służbodawca przedłożyć Zakładowi Pensyjnemu dla funkcjonarjuszy statut emerytalny, względnie odpis uchwały, zapewniającej zaopatrzenie emerytalne, po zatwierdzeniu przez swą władzę bezpośrednio przełożoną.

Wymienionemu Zakładowi, jako powołanemu do przeprowadzenia ubezpieczenia pensyjnego przysługuje prawo badania, czy i o ile zachodzą warunki, od których ustawa pensyjna z 16/XII 1906 r. w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z 25/VI 1914 r. i ustawami z 10/VI 1921 r. oraz ustawą z 22/!X 1922 r. uzależnia zwolnienie wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia grup funkcjonarjuszy.

Gdy postanowienia statutu, względnie uchwały są zgodne z przepisami ustawy powołanej w § 3 Zakład Pensyjny dla funkcjonarjuszy przyjmie akt ten do wiadomości i potwierdzi to pisemnie na żądanie służbodawcy.

Nadto na wyraźne żądanie kogokolwiek z interesowanych wydaje orzeczenie, że statut czyni warunkom cytowanej wyżej ustawy zadość, wskutek czego funkcjonariuszom danego służbodawcy, objętym tym statutem, przysługują z mocy ustawy zwolnienie od obowiązku ubezpieczenia pensyjnego.

Po wykazaniu dopełnienia warunku, od którego uzależnione jest zwolnienie funkcjonarjuszy służbodawcy (§ 1 niniejszego rozporządzenia) od obowiązku ubezpieczenia pensyjnego, przekaże Zakład Pensyjny temuż służbodawcy rezerwę premjową, zebraną za poszczególnych funkcjonarjuszy ubezpieczonych dotychczas w Zakładzie pod koniec tego miesiąca, w-którym warunek powyższy został dopełniony, doliczając od tego czasu 4%; nienależne zaś Zakładowi premje zwróci zakład w całości przy zastosowaniu postanowień § 13 niniejszego rozporządzenia.

Za termin, w którym warunku dopełniono, uważać należy dzień przedłożenia oświadczenia - wedle wzoru wskazanego niniejszem rozporządzeniem- Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej.

W razie uznania przez Zakład Pensyjny dla funkcjonarjuszy, że statut, względnie uchwała nie odpowiada wymogom ustawy, powołanej w § 3 niniejszego rozporządzenia, pociągnie funkcjonarjuszy danego służbodawcy do obowiązku ubezpieczenia.
Statut, względnie uchwałą należy uważać za zgodną z postanowieniami ustawy pensyjnej (z 16/XII 1906 r. w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z 25/VI 1914 r. i ustawami z 10/VI 1921 r. oraz ustawą z 22/IX 1922 r.), gdy przyznaje funkcjonarjuszom analogiczne prawa emerytalne, jakie przysługują urzędnikom państwowym na mocy ustawy emerytalnej funkcjonarjuszów państwowych z 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. 1921 r. № 70 poz. 466) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. 1922 r. № 65 poz. 583) i uwzględnia przepisy niniejszego rozporządzenia.

W szczególności statut, lub uchwala winna przewidywać rodzaje świadczeń, względnie odpraw w wysokości, obliczonej przy zastosowaniu podstawy wymiaru, tek postępowania przy przyznawaniu i wymierzaniu uposarzenia emerytalnego z pozostawieniem interesowanym prawa odwołania w terminach do władzy przełożonej dla tej władzy, która była powołana do załatwienia sprawy zaopatrzenia emerytalnego i wreszcie winny być przewidziane warunki uzyskania, zawieszania i wygaśnięcia świadczeń emerytalnych oraz dodatki drożyźniane dla osób pobierających zaopatrzenie emerytalne, - analogicznie do odnośnych postanowień, zawartych w ustawie emerytalnej funkcjonarjuszów państwowych nadto w statucie lub uchwale uwzględnione być muszą przepisy § 2 ustęp drugi i §§ 9 - 12 niniejszego rozporządzenia.

Każdy funkcjonarjusz, korzystający ze zwolnienia od obowiązku ubezpieczenia, winien otrzymać 1 egzemplarz statutu emerytalnego, względnie odpis odnośnej uchwały.

Odmienne, z ram systemu przyjętego w ustawia emerytalnej funkcjonariuszy państwowych nie wykraczające jednak postanowienia, które niewątpliwie wychodzą na korzyść funkcjonarjuszy, nie mogą być uważane za niedopełnienie warunku, określonego w poprzednim paragrafie niniejszego rozporządzenia.

Natomiast pominięcie pewnych rodzajów świadczeń względnie odpraw, przyznanie ich w niższej wysokości lub przyjęcie niższej podstawy wymiaru, połączenie praw do zaopatrzenia emerytalnego z uciążliwszemi warunkami uzyskania, zawieszania lub wygaśnięcia, nałożenie ciężarów na funkcjonarjuszy (opłata premji, dopłaty w razie niedoboru i t. p.) jako też odmówienie dodatków, drożyżnianych lub przyznanie ich w niższej wysokości, będą miały tan skutek, że ze względu na sprzeczność z przepisami powołanemi w poprzednim paragrafie, obowiązany będzie Zakład Pensyjny dla funkcjonarjuszy pociągnąć funkcjonarjuszy danego służbodawcy do ubezpieczenia.

Statut emerytalny, względnie uchwała winna również zawierać postanowienia o sposobie użycia rezerwy premjowej, przekazanej za poszczególnego funkcjonarjusza przez zakład ubezpieczający na podstawie § 68 ustawy pensyjnej i tak:

Jeżeli przekazana rezerwa premjowa jest wystarczająca, nabywa ubezpieczony u nowego służbodawcy, u którego korzysta ze zwolnienia od ubezpieczenia po myśli § 1 niniejszego rozporządzania, takie prawa do zaopatrzenia emerytalnego, jakie na podstawie przepisów statutu odpowiadają zaliczonemu dotychczas okresowi wkładkowemu danego funkcjonarjusza.

Jeżeli suma przekracza wymaganą do tego celu rezerwę premjowa należy nadwyżką oprocentować na rzecz funkcjonariusza zwolnionego w wysokości 4% i razem z odsetkami przekazać przy ponownem przejściu właściwemu podmiotowi ubezpieczającemu, względnie innemu służbodawcy (§ 1 nin. rozporządzenia), a w razie wypłaty świadczeń wypłacić ubezpieczonemu lub uprawnionym do poboru.

Jeżeli suma przekazana nie dosięga wymaganej rezerwy premjowej, to należy odpowiednio zmniejszyć prawa do zaopatrzenia emerytalnego, względnie policzalny czas służby.

Jednakże do czasu wyczekiwania, wymaganego statutem danego służbodawcy, musi być zaliczony cały czas, policzony funkcjonarjuszowi do ubezpieczenia przez podmiot ubezpieczający, który przekazał za niego rezerwę premjowa.

Nadto winien statut, względnie uchwała danego służbodawcy zapewnić przechodzącym do niego na służbę funkcjonarjuszom, którzy korzystali u poprzedniego służbodawcy ze zwolnienia na podstawie § 2 p. 6 ustawy pensyjnej, zaliczenie do czasu służby, podlegającego normalnemu zaliczeniu do wysługi emerytalnej, czasu służby u poprzedniego służbodawcy (§ 1 niniejszego rozporządzenia), stosownie do postanowień § 9 niniejszego rozporządzenia.

Poprzedni służbodawca ma w tym wypadku przekazać nowemu służbodawcy funkcjonariusza kwotę, odpowiadającą tej rezerwie premiowej, jaką obowiązany byłby przekazać, gdyby dany funkcjonariusz objął posadę uzasadniającą obowiązek ubezpieczenia.

Spory o prawa, wynikające z zastosowania przepisów statutu, względnie uchwały, roztrzygane będą na drodze sądowej.
Statut, względnie uchwała musi zawierać postanowienie, że wszelkie zmiany ustawy emerytalnej funkcjonarjuszy państwowych korzystniejsze dla funkcjonariuszy będą automatycznie stosowane do funkcjonariuszy, objętych danym statutem, względnie uchwałą.
W każdym wypadku, w którym służbodawca. (§ 1 niniejszego rozporządzenia), względnie ubezpieczający podmiot obowiązany jest do przekazania rezerwy premjowej samej lub też z równoczesnym zwrotem pełnych premji, winien to uczynić w przeciągu 4 tygodni po otrzymaniu żądania od uprawnionego podmiotu ubezpieczającego, lub służbodawcy, z podaniem wszystkich okoliczności, dotyczących dotychczasowego ubezpieczenia i przekazywanej sumy, doliczając 4% od przekazywanej rezerwy premjowej od dnia przyjęcia funkcjonariusza przez nowy podmiot ubezpieczający, względnie służbodawcę (§ 68 ustawy pensyjnej), zaś 6% od ewentualnie przypadających do zapłaty lub zwrotu pełnych premji (§ 38 ustawy pensyjnej).
Funkcjonariusza innych służbodawców, wymienionych w § 2 p. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonariuszy w służbie publicznej (austr. Dz. U. P. № 1 z r. 1907) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem cesarskiem z dnia 25 czerwca 1914 r. (austr. Dz. U. P. № 138), oraz ustawami z 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. 1921 r. № 59, doz. 370) i z dnia 22 września 1922 r. (Dz. U. R. P. 1922 r. № 89, poz. 803), a to: instytucji, zakładów, korporacji publicznych lub przeznaczonych w myśl ustawy do spełnienia zadań publicznych, jakoteż ich zakładów i przedsiębiorstw, - są zwolnieni od obowiązku ubezpieczenia, o ile mają zapewnione prawa do świadczeń conajmniej w wysokości przewidzianej powyższą ustawą, a służbodawcy ich przyjmą zobowiązania do przekazywania. rezerw (§ 2 p. 6 cytowanej ustawy).

W postępowaniu, zmierzającem do ustalenia, czy wypełniono warunki, określone w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, obowiązują odpowiednio zastosowane postanowienia §§ 2 - 5, 9-11 i 13 niniejszego rozporządzenia.

Treść oświadczenia podają załącznik 2 niniejszego rozporządzenia.

Zapewnienie przez służbodawców, wymienionych w ustępie 1 niniejszego paragrafu, swoim funkcjonariuszom praw emerytalnych, przysługujących urzędnikom państwowym, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, uwalane będzie za zapewnienie praw emerytalnych korzystniejszych, niż zapewnione przez ustawą pensyjną, powołaną w paragrafie niniejszym.

Rozporządzenie niniejsze obowiązują z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  № 1

N.N. (nazwa związku komunalnego, wzgl. zakładu lub przedsiębiorstwa takiegoż związku, mającego odrębną osobowość prawną) zapewnia wszystkim etatowym swoim funkcjonariuszom prawa emerytalne, analogiczne do praw emerytalnych urzędników państwowych, przyznanych tym ostatnim przez odnośne ustawy dla zwolnienia tych funkcjonariuszy od obowiązku ubezpieczenia pansyjnego stosownie do przepisów § 2 p. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. (Austr. Dz. U. P. № 1 1907) w brzmieniu ustało-nem rozporządzeniem z 25 czerwca 1914 i ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 59, poz. 370), oraz ustawą z dnia 22 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 803) i składa wobec Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej następujące

OŚWIADCZENIE

Na wypadek, gdyby, funkcjonariusz, zajęty u N.N. i korzystający ze zwolnienia na podstawie § 2 p. 6 ustawy pensyjnej, objął posadą uzasadniającą obowiązek ubezpieczenia, względnie przeszedł do innego służbodawcy, wymienionego w § 2 p. 6 ustawy pensyjnej baz poprzedniego przejścia w stan spoczynku, obowiązuje się N.N. do przekazania za danego funkcjonariusza właściwemu wówczas dla niego podmiotowi ubezpieczającemu kwoty, odpowiadającej tej rezerwie premjowej, jaka powinnaby była już być dla tego funkcjonarjusza zebrana, gdyby tenże był przez cały zaliczony mu czas zatrudnienia (§ 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej 2 dnia 27 grudnia 1922 r.) członkiem Zakładu Pensyjnego dla funkcjonariuszy.

ZAŁĄCZNIK  № 2

N. N. (nazwa instytucji, zakładu, korporacji publicznej lub przeznaczonej w myśl ustawy do spełniania zadań publicznych, jakoteż ich zakładów i przedsiębiorstw, mających odrębną osobowość prawną) zapewnia wszystkim etatowym swoim funkcjonariuszom prawa emerytalne w wysokości nie niższej, niż są przewidziana ustawą o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej (Austr. Dz. U. P. z r. 1907 № 1) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z 25 czerwca 1914 (Austr. Dz. U. P. № 138) i ustawami z 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 59, poz. 370) i z 22 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 39, poz. 803; tudzież ewentualnemi przyszłemi ustawami lub rozporządzeniami - stosownie do przepisów § 2 p. 6 powołanej ustawy i dla zwolnienia tych funkcjonarjuszy od obowiązku ubezpieczenia pensyjnego składa wobec Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej następującej

OŚWIADCZENIE.

Na wypadek, gdyby funkcjonarjusz, zajęty u N. N. korzystający ze zwolnienia na podstawia § 2 p. 6 ustawy pensyjnej, objął posadą uzasadniającą obowiązek ubezpieczenia, względnie przeszedł do innego służbodawcy, wymienionego w § 2 p, 6 ustawy pensyjnej-bez poprzedniego przejścia w stan spoczynku, obowiązuje się N. N. do przekazania za danego funkcjonarjusza właściwemu wówczas dla niego podmiotowi ubezpieczającemu kwoty, odpowiadającej tej rezerwie premjowej, jaka powinnaby była już być dla tego funkcjonarjusza zebrana, gdyby tenże był przez cały zaliczony mu czas zatrudnienia (§ 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1922 r.) członkiem Zakładu Pensyjnego dla funkcjonariuszy.