Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1875

| Akt oczekujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych 2

Na podstawie art. 71d ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz państw, z których przewoźnicy lotniczy mogą ubiegać się o uzyskanie zwolnienia, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 65), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 598/2014/UE";
2) szczegółowe warunki uzyskania zwolnień, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia nr 598/2014/UE;
3) dokumenty dołączane do wniosków o wydanie zwolnień, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia nr 598/2014/UE;
4) wzór wniosków o wydanie zwolnień, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia nr 598/2014/UE.
§  2.  Wykaz państw, z których przewoźnicy lotniczy mogą ubiegać się o uzyskanie zwolnienia, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 598/2014/UE, zwanego dalej "zwolnieniem dla kraju rozwijającego się", określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Przewoźnik lotniczy może uzyskać zwolnienie dla kraju rozwijającego się, jeżeli:
1) wniosek o wydanie tego zwolnienia zostanie złożony co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem sezonu rozkładowego, podczas którego przewoźnik lotniczy planuje wykonywać operacje startu lub lądowania w porcie lotniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 598/2014/UE;
2) planowane przez przewoźnika lotniczego operacje startu lub lądowania będą wykonywane w porze dziennej;
3) we wniosku o wydanie tego zwolnienia wskazano okres, na jaki zwolnienie ma zostać udzielone, nie dłuższy niż sezon rozkładowy.
§  4. 
1.  Wzór wniosku o wydanie zwolnienia dla kraju rozwijającego się określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Do wniosku o wydanie zwolnienia dla kraju rozwijającego się dołącza się:
1) kopię aktualnego świadectwa zdatności do lotu;
2) kopię aktualnego świadectwa zdatności w zakresie hałasu;
3) kopię aktualnego certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate);
4) dowód eksploatacji statku powietrznego na terytorium Unii Europejskiej przez okres 5 lat poprzedzających dzień wejścia w życie rozporządzenia nr 598/2014/UE;
5) dowód zarejestrowania statku powietrznego w kraju rozwijającym się przez okres, o którym mowa w pkt 4;
6) dowód eksploatacji statku powietrznego przez osobę fizyczną lub prawną zamieszkałą lub mającą siedzibę w kraju rozwijającym się.
§  5.  Użytkownik statku powietrznego może uzyskać zwolnienie, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 598/2014/UE, zwane dalej "zwolnieniem dla operacji lotniczych o wyjątkowym charakterze", jeżeli wniosek o wydanie tego zwolnienia zostanie złożony co najmniej 7 dni przed planowaną operacją lotniczą.
§  6. 
1.  Wzór wniosku o wydanie zwolnienia dla operacji lotniczych o wyjątkowym charakterze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Do wniosku o wydanie zwolnienia dla operacji lotniczych o wyjątkowym charakterze dołącza się:
1) kopię aktualnego świadectwa zdatności do lotu;
2) kopię aktualnego świadectwa zdatności w zakresie hałasu;
3) kopię aktualnego certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PAŃSTW, Z KTÓRYCH PRZEWOŹNICY LOTNICZY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O UZYSKANIE ZWOLNIENIA DLA KRAJU ROZWIJAJĄCEGO SIĘ

1. Arabska Republika Egiptu
2. Burkina Faso
3. Demokratyczna Republika Konga
4. Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego
5. Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
6. Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki
7. Federalna Demokratyczna Republika Etiopii
8. Federalna Demokratyczna Republika Nepalu
9. Federalna Republika Nigerii
10. Federalna Republika Somalii
11. Gruzja
12. Islamska Republika Afganistanu
13. Islamska Republika Mauretańska
14. Islamska Republika Pakistanu
15. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
16. Królestwo Bhutanu
17. Królestwo Kambodży
18. Królestwo Lesotho
19. Królestwo Marokańskie
20. Królestwo Suazi
21. Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna
22. Ludowa Republika Bangladeszu
23. Mongolia
24. Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei
25. Państwo Erytrea
26. Republika Angoli
27. Republika Beninu
28. Republika Burundi
29. Republika Czadu
30. Republika Dżibuti
31. Republika Filipin
32. Republika Gambii
33. Republika Ghany
34. Republika Gwinei
35. Republika Gwinei Bissau
36. Republika Haiti
37. Republika Hondurasu
38. Republika Indii
39. Republika Indonezji
40. Republika Jemeńska
41. Republika Kamerunu
42. Republika Kenii
43. Republika Kirgiska
44. Republika Kiribati
45. Republika Konga
46. Republika Kosowa
47. Republika Liberii
48. Republika Madagaskaru
49. Republika Malawi
50. Republika Mali
51. Republika Mołdawii
52. Republika Mozambiku
53. Republika Nigru
54. Republika Nikaragui
55. Republika Rwandy
56. Republika Salwadoru
57. Republika Senegalu
58. Republika Sierra Leone
59. Republika Sudanu
60. Republika Sudanu Południowego
61. Republika Środkowoafrykańska
62. Republika Tadżykistanu
63. Republika Togijska
64. Republika Tunezyjska
65. Republika Ugandy
66. Republika Uzbekistanu
67. Republika Vanuatu
68. Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
69. Republika Zambii
70. Republika Zielonego Przylądka
71. Republika Zimbabwe
72. Republika Związku Mjanmy
73. Sfederowane Stany Mikronezji
74. Socjalistyczna Republika Wietnamu
75. Syryjska Republika Arabska
76. Ukraina
77. Wielonarodowe Państwo Boliwia
78. Wyspy Salomona
79. Zjednoczona Republika Tanzanii
80. Związek Komorów

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ZWOLNIENIA DLA KRAJU ROZWIJAJĄCEGO SIĘ

1. Dane dotyczące wnioskującego
Imię i nazwisko / nazwa:
Adres:
Tel.:Faks:E-mail:
2. Dane dotyczące statku powietrznego
2.1. Typ i model:
2.2. Nr fabryczny:2.3. Rok produkcji:
2.4. Znak rozpoznawczy:
2.5. Kraj rejestracji:
2.6. Data lub daty rejestracji w ostatnich 5 latach:
3. Informacje o planowanych operacjach lotniczych
3.1. Okres wnioskowanego zwolnienia:
3.2. Liczba planowanych operacji lotniczych / częstotliwość:
3.3. Daty planowanych operacji lotniczych:
3.4. Rodzaj planowanych operacji lotniczych:
4. Uzasadnienie
5. Data6. Podpis wnioskującego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ZWOLNIENIA DLA OPERACJI LOTNICZYCH O WYJĄTKOWYM CHARAKTERZE

1. Dane dotyczące wnioskującego
Imię i nazwisko / nazwa:
Adres:
Tel.:Faks:E-mail:
2. Dane dotyczące statku powietrznego
2.1. Typ i model:
2.2. Nr fabryczny:2.3. Rok produkcji:
2.4. Znak rozpoznawczy:
2.5. Kraj rejestracji:
2.6. Data lub daty rejestracji w ostatnich 5 latach:
3. Informacje o planowanej operacji lotniczej
3.1. Data planowanej operacji lotniczej:
3.2. Rodzaj planowanej operacji lotniczej:
3.3. Cel lotu statku powietrznego:
4. Uzasadnienie
5. Data6. Podpis wnioskującego
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 65).