Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2427 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zwolnienia z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz warunki i tryb stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych.
§  2.  Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju, inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku do rozporządzenia.
§  2a.  (uchylony).
§  3. 
1.  Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju, przeznaczone do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, zwanych dalej "imprezami", jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:
1) organizator imprezy lub wystawca otrzymał je bezpłatnie;
2) zostaną przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;
3) będą zużyte wyłącznie w celu reklamy i będą miały niską wartość jednostkową;
4) pod względem ich całkowitej wartości i liczby będą odpowiadać charakterowi imprezy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy;
5) nie zostaną wprowadzone do sprzedaży.
2.  Organizator imprezy składa pisemne zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w terminie co najmniej 14 dni przed sprowadzeniem tych wyrobów.
§  3a.  Zwalnia się do dnia 28 lutego 2019 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie importowane, nabyte wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowane na terytorium kraju od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. 2

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ IMPORTOWANYCH, NABYTYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW AKCYZOWYCH ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY

Poz.Kod CNNazwa wyrobu (grupy wyrobów)
12203 00Piwo otrzymywane ze słodu
2ex 2206 00Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącznie napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych
32207 20 00Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
42710Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
52711Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
63403Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty, w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających jako składnik zasadniczy 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
7bez względu na kod CNWyroby o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętości, niebędące wyrobami oznaczonymi kodami CN: 2204, 2205, 2206 00, 2207 10 00, 2208
8bez względu na kod CNCygara i cygaretki
Objaśnienie:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U.2009.32.219), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010.151.1013).