§ 5. - [Zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1MW] - Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1891 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r.
§  5.  [Zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1MW]
1. 
Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, z tym że w przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy.
2. 
W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzące z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.