Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2525

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 2

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zwolnienia wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych oraz zasady wzajemności, a także szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania tych zwolnień;
2)
szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", oraz naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
siły zbrojne - siły zbrojne zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052);
2)
personel cywilny - personel cywilny zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b Umowy, o której mowa w pkt 1;
3)
siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki - siły zbrojne, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 422 i 423);
4)
personel cywilny sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - osoby, o których mowa w art. 2 lit. c Umowy, o której mowa w pkt 3;
5)
członkowie rodzin sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - osoby, o których mowa w art. 2 lit. d Umowy, o której mowa w pkt 3;
6)
wykonawca kontraktowy Stanów Zjednoczonych - osoba, o której mowa w art. 2 lit. f Umowy, o której mowa w pkt 3;
7)
uzgodnione obiekty i tereny - miejsca, o których mowa w art. 2 lit. i Umowy, o której mowa w pkt 3;
8)
wojskowa usługowa działalność wspierająca - działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 Umowy, o której mowa w pkt 3;
9)
państwo wysyłające - państwo wysyłające zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d Umowy, o której mowa w pkt 1;
10)
Umowa uzupełniająca - Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180);
11)
Dowództwo Sojusznicze - Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 ust. 9 Umowy uzupełniającej;
12)
uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 16 Umowy uzupełniającej;
13)
wykonawca kontraktowy Dowództwa Sojuszniczego - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która na podstawie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 Umowy uzupełniającej, nabywa wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe;
14)
członkowie rodziny uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej;
15)
organ wojskowy - Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
16)
Kwatera - Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 259 i 260 oraz z 2015 r. poz. 2112 i 2113);
17)
personel zagraniczny Kwatery - osoby oddelegowane do Kwatery lub w niej zatrudnione przez każdą ze strun Konwencji, o której mowa w pkt 16, niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
18)
członkowie rodzin personelu zagranicznego Kwatery - współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu personelu zagranicznego Kwatery;
19)
instytucje Unii Europejskiej - instytucje Unii Europejskiej, do których ma zastosowanie Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 266), mające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju;
20)
Umowa w sprawie siedziby Frontex - Umowę w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisaną w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1939 i 1940);
21)
Agencja - Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), o której mowa w Umowie w sprawie siedziby Frontex;
22)
członkowie personelu Agencji - osoby wymienione w art. 1 ust. 3 Umowy w sprawie siedziby Frontex;
23)
Dowództwo Brygady - dowództwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1279 i 1280).

Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej

§  3.  3
 Zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną kodem CN 2710 19 25 przeznaczoną do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5, 6, 12 i 13 ustawy.
§  4. 
Zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.
§  5. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.
2. 
W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245) zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.
§  6. 
Zwalnia się od akcyzy:
1)
olej opałowy inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany:
a)
do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,
b)
w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,
2) 4
 oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy

- jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5, 6, 12 i 13 ustawy. 5

§  7. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku:
1)
dostarczenia biokomponentów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;
2)
nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu ich zużycia do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;
3)
nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu ich dostarczenia do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe w składzie podatkowym albo poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych. Podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
4.  6
 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 32 ust. 5 i 6 ustawy.
§  8. 
Zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane, wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży.
§  9. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane:
1)
jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych;
2)
do badań naukowych;
3)
do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.
2.  7
 Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 i 6 ustawy.
§  10. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do celów medycznych przez podmioty lecznicze, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), zwane dalej "podmiotami leczniczymi", i apteki, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:
1)
przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem;
2)
do wytwarzania leków recepturowych w aptekach.
2.  8
 Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 i 6 ustawy.
§  11. 
Zwalnia się od akcyzy:
1)
napoje alkoholowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu w składzie podatkowym na alkohol etylowy,
2)
alkohol etylowy pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy podmiotom leczniczym i aptekom, z przeznaczeniem do celów, o których mowa w § 10 ust. 1,
3)
wyroby tytoniowe oznaczone odpowiednio kodami CN 2402 i 2403 10, pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,
4)
płyn do papierosów elektronicznych pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tego płynu w składzie podatkowym,
5)
wyroby nowatorskie pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,
6)
wyroby energetyczne pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,
7)
wyroby energetyczne z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ w trybie art. 232 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399) prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym

- pod warunkiem złożenia przez nabywcę tych wyrobów oświadczenia, że zostaną przeznaczone do celów, o których mowa odpowiednio w pkt 1-7.

§  12.  9
 (uchylony).
§  13. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.
2a.  10
 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają piwo wytworzone przez innych producentów.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:
1)
prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;
2)
posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;
3)
niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.
4. 
Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, korzystać mogą także podatnicy produkujący piwo lub podatnicy posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa.
5. 
Przepis ust. 4 stosuje się, jeżeli współpracujący ze sobą podatnicy spełniający warunki z ust. 4:
1)
są prawnie i ekonomicznie niezależni od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;
2)
posiadają miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;
3)
nie wytwarzają piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.
5a.  11
 Przy obliczaniu limitu produkcji określonego dla zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, podatnicy rozlewający piwo nie uwzględniają ilości rozlanego piwa wytworzonego przez innych producentów, przemieszczonego od tych producentów do podmiotu rozlewającego piwo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli piwo to po rozlaniu zostało przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem wytwarzającym piwo w tej procedurze.
6. 
W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą produkcję 200 000 hl piwa, do całości wyprodukowanego piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.
7. 
Zwalnia się od akcyzy podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, w przypadku przedstawienia przez te podmioty zaświadczenia władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa o pochodzeniu piwa od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3. Zaświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przedstawia się właściwemu:
1)
naczelnikowi urzędu skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
2)
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia celnego - w przypadku importu piwa.
8. 
Zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, nie przedstawia się, gdy nabycie wewnątrzwspólnotowe piwa jest dokonywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.
9. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.
10. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.
§  14.  12
1. 
Zwalnia się od akcyzy, z chwilą przeznaczenia do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu:
1)
wyroby tytoniowe,
2)
płyn do papierosów elektronicznych,
3)
wyroby nowatorskie,
4)
susz tytoniowy, w ilości 20 gramów na każde 200 kg badanego suszu tytoniowego

- w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 i 6 ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy. 13

2. 
Zwalnia się od akcyzy susz tytoniowy zużyty przez pośredniczący podmiot tytoniowy do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu, w ilości 20 gramów na każde 200 kg badanego suszu tytoniowego.
3. 
Zwalnia się od akcyzy papierosy przeznaczone do weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 oraz z 2020 r. poz. 1337), z chwilą ich przeznaczenia do tej weryfikacji, pod warunkiem że zostaną całkowicie zużyte w trakcie wykonywanych badań.
4.  14
 Zwalnia się od akcyzy susz tytoniowy przeznaczony do badań laboratoryjnych lub testów przeprowadzanych w celu wydania fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424, 695 i 2320), z chwilą jego przeznaczenia do tych badań lub testów, pod warunkiem że zostanie całkowicie zużyty w trakcie ich wykonywania.
§  15. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie z chwilą ich sprzedaży, podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej, w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów celnych w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy oraz ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną sprzedane podróżnym, w odniesieniu do których dokonano sprawdzenia, że ich portem przeznaczenia jest port poza terytorium Unii Europejskiej;
2)
sprzedawca prowadzi dokumentację handlową pozwalającą na określenie wyrobów akcyzowych sprzedawanych podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej;
3)
sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży podróżnym udającym się poza terytorium Unii Europejskiej od innych wyrobów akcyzowych.
3. 
Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zawierać:
1)
numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich członkom załóg - numer dokumentu identyfikującego nabywcę jako członka załogi;
2)
numer lotu lub rejsu nabywcy;
3)
informację o porcie przeznaczenia nabywcy;
4)
nazwę, ilość i cenę wyrobu akcyzowego.
4. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny wniosek sprzedawcy, złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek składany jest za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano wyroby, o których mowa w ust. 1.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od sprzedanych podróżnym, o których mowa w ust. 1, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.
6. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.
§  16. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy z chwilą sprzedaży:
1)
alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml,
2)
wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 l,
3)
piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk,
4)
tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g,
5)
płyn do papierosów elektronicznych w opakowaniach o pojemności nie większej niż 10 ml,
6)
wyroby nowatorskie w opakowaniach nie większych niż 0,008 kg

- dostarczane na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich, pod warunkiem że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.

2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:
1)
alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml,
2)
win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l,
3)
piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l

- pod warunkiem że te wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów.

3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.
4. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l i piwo w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach;
2)
w przypadku podróży statkiem lub promem morskim podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich;
3)
zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy.
§  17. 
1.  15
 Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego zostały zniszczone w składzie podatkowym.
2.  16
 (uchylony).
3.  17
 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem sporządzenia z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz przedstawiciel naczelnika urzędu celno-skarbowego, jeżeli był obecny przy czynności zniszczenia.
§  18. 
1.  18
 Podmiot korzystający ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 3, § 6, § 7 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10 ust. 1, § 14, § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1, prowadzący działalność gospodarczą, prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o której mowa w art. 138f ustawy.
2. 
Szczegółowy zakres danych, który powinien znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób prowadzenia ewidencji, określają przepisy wydane na podstawie art. 138s ustawy.

Szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz pozostałe zwolnienia od akcyzy

§  19. 
1. 
Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:
1)
obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, organizacjom międzynarodowym uznawanym przez właściwe organy na terytorium kraju, członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, konwencji międzynarodowych ustanawiających organizacje lub umów w sprawie ich siedzib - w ilości (wartości) wynikającej z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności;
2)
instytucjom Unii Europejskiej, w tym Agencji - dla ich celów służbowych, gdy wartość wyrobów wskazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 zł łącznie z podatkiem od towarów i usług.
2. 
W przypadku nabycia na terytorium kraju samochodu osobowego przez podmioty, o których mowa w ust. 1, na cele wskazane w tym przepisie, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje pod warunkiem, że samochód ten nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie, przez okres 3 lat, licząc od daty nabycia w kraju.
3. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o ilości (wartości) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, których nabycie uprawnia do zwolnienia od akcyzy.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.
§  20. 
1. 
Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia na terytorium kraju jednego samochodu osobowego raz na trzy lata w okresie zatrudnienia w Agencji przysługuje członkowi personelu Agencji zatrudnionemu na okres roku lub dłużej, z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis § 19 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2. 
Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat, licząc od daty nabycia w kraju.
3. 
Kradzież zwolnionego samochodu osobowego lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego na podstawie odrębnych przepisów jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie stanowi naruszenia warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem że podmioty, którym przyznano zwolnienie, przedstawią Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub całkowitego zniszczenia tego samochodu.
§  21. 
1. 
Podstawą do obliczenia zapłaconej kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, o których mowa w § 19 oraz § 20 ust. 1, jest faktura wystawiona w trzech egzemplarzach przy zakupie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
Kwotę akcyzy, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.
3. 
W przypadku gdy podstawa do obliczenia zapłaconej akcyzy podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 1, wynika z faktury w formie elektronicznej, podmioty, o których mowa w § 19 oraz § 20 ust. 1, udostępniają ją, także przez jej przesłanie, Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.
4. 
Faktura, o której mowa w ust. 3, w przypadku:
1)
członków personelu oraz innych osób zrównanych z nimi, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, jest udostępniana za pośrednictwem obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1;
2)
członków personelu Agencji, o których mowa w § 20 ust. 1, jest udostępniana za pośrednictwem Agencji.
§  22. 
1. 
Z zastrzeżeniem § 26, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, orzeka, odpowiednio na wniosek obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz na wniosek instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty składające wniosek, z wyszczególnieniem:
a)
kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe lub prywatne - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, lub
b)
kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe - w przypadku instytucji Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych odpowiednio:
a)
na cele służbowe lub prywatne przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, oraz
b)
na cele służbowe przez instytucje Unii Europejskiej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;
2)
listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, którzy nabyli wyroby akcyzowe lub samochody osobowe na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;
3)
faktury, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej.
4. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.
5. 
Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za każdy kwartał do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, i powinien obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosku instytucji Unii Europejskiej składanego za okresy roczne uwzględniającego zapłacone kwoty akcyzy z faktur otrzymanych w danym roku.
6. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień; w przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§  23. 
1. 
Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 22 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
2. 
W przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest dokonywana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
3. 
W przypadku określonym w § 22 ust. 6, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych.
§  24. 
Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zwraca fakturę lub uwierzytelnioną kserokopię takiej faktury wnioskodawcy.
§  25. 
1. 
W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 19, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od tych podmiotów faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, udostępniając równocześnie otrzymaną fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.
2. 
W przypadku gdy zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 22-24, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury lub uwierzytelnionej kserokopii takiej faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.
3. 
W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury lub uwierzytelnionej kserokopii tej faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy nie później niż w terminie:
1)
6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1;
2)
jednego roku od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2.
§  26. 
1. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Agencję oraz zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od samochodów osobowych nabytych przez członków personelu Agencji orzeka, na wniosek Agencji, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiega się Agencja, z wyszczególnieniem:
a)
kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku Agencji,
b)
kwoty akcyzy związanej z nabyciem samochodów osobowych - w przypadku członków personelu Agencji;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Agencję oraz samochodów osobowych nabytych przez członków personelu Agencji;
2)
listę członków personelu Agencji, którzy nabyli samochody osobowe na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;
3)
faktury, a w przypadku gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej.
4. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.
5. 
Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za okresy roczne i powinien obejmować zapłacone kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym roku.
6. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień.
7. 
Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia.
8. 
W przypadku określonym w ust. 6 wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od Agencji, według kwot faktycznie uznanych.
9. 
Przepisy § 24 i § 25 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
§  27. 
1. 
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, o których mowa w § 19, z wyłączeniem paliw silnikowych do napędu pojazdów samochodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, str. 11 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297).
2. 
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, który wypełnia pola 2 i 6 tego dokumentu.
§  28. 
1. 
Na zasadzie wzajemności zwalnia się od akcyzy import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem organizacji międzynarodowych uznanych przez właściwe organy na terytorium kraju, w stosunku do których znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w odrębnych umowach międzynarodowych.
2. 
Zwolnienie od akcyzy przysługuje również podmiotom, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przeznaczonych do użytku służbowego tych podmiotów.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pod warunkiem, że samochody te nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze przez okres 3 lat, licząc od daty ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dopuszczenia do obrotu - w przypadku importu.
4. 
Niezachowanie wymaganego okresu, o którym mowa w ust. 3, powoduje powstanie obowiązku podatkowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż, najem lub oddanie do korzystania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze nastąpi odpowiednio na rzecz podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 albo 2.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.
6. 
W przypadku organizacji międzynarodowych uznanych przez właściwe organy na terytorium kraju, w stosunku do których znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w odrębnych umowach międzynarodowych, na mocy których zwolnieniu od akcyzy podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.
§  29. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych stanowiących mienie członków personelu Agencji, wwożonych przez nich po raz pierwszy na terytorium kraju.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że:
1)
wwożone samochody osobowe nie wskazują na ich przeznaczenie do celów handlowych;
2)
samochody osobowe zostaną wwiezione na terytorium kraju przed upływem 12 miesięcy, licząc od momentu powołania na stanowisko w Agencji osób, którym przysługuje zwolnienie;
3)
samochody osobowe stanowiły mienie posiadane lub używane przez członków personelu Agencji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu, poza szczególnymi przypadkami uzasadnionymi okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby;
4)
samochody osobowe, poza szczególnymi przypadkami uzasadnionymi okolicznościami, związanymi ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia członków personelu Agencji w celu podjęcia pracy w innym państwie, nie zostaną sprzedane, wynajęte lub w jakikolwiek inny sposób oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia przywozu na terytorium kraju; przepis § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepis § 28 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  30. 
1. 
Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje organowi wojskowemu z tytułu nabycia na terytorium kraju i udostępnienia odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, podczas ich przebywania na terytorium kraju, następujących wyrobów akcyzowych:
1)
wyrobów energetycznych przeznaczonych na cele napędowe oraz smarów, zwanych dalej "paliwami", używanych wyłącznie w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, oraz
2)
energii elektrycznej używanej wyłącznie w uzgodnionych obiektach i terenach.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa lub energię elektryczną.
3. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek organu wojskowego złożony w terminie 90 dni od dnia zakończenia pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się:
1)
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Lądowych lub Siłach Powietrznych;
2)
Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Marynarce Wojennej;
3)
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta - w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Specjalnych.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na terytorium kraju;
2)
określenie kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się organ wojskowy;
3)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu zawierający:
a)
oznaczenie państwa wysyłającego,
b)
określenie rodzaju i ilości paliw,
c)
poświadczenie odbioru paliw,
d)
wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;
2)
w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - wykaz zużytej energii elektrycznej zawierający:
a)
oznaczenie państwa wysyłającego,
b)
określenie ilości energii elektrycznej,
c)
wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;
3)
listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe;
4)
faktury lub faktury w formie elektronicznej, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa lub energię elektryczną;
5)
faktury lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy;
6)
uwierzytelnione kserokopie faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa i energię elektryczną.
7. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, oraz faktury, o których mowa w ust. 6 pkt 4-6, stanowią podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz organu wojskowego.
8. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 11.
9. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku, o którym mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6 do zaopiniowania organowi sprawującemu na podstawie odrębnych przepisów nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku wniosku złożonego przez Ministra Obrony Narodowej - temu organowi.
10. 
Organ nadzorujący, o którym mowa w ust. 9, przekazuje opinię właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
11. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 8, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu sprawującego nadzór nad organem wojskowym.
12. 
Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, zwraca fakturę lub uwierzytelnioną kserokopię takiej faktury wnioskodawcy.
§  31. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw przez siły zbrojne państwa wysyłającego, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.
2. 
Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1, jest przedstawienie:
1)
w przypadku importu - właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego,
2)
w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego

- dokumentów, z których wynika, że paliwa są sprowadzane przez uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy.

3. 
Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.
4. 
Świadectwo zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, weryfikuje Minister Obrony Narodowej, który wypełnia pola 2 i 6 tego świadectwa.
§  32. 
1. 
Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:
1)
Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utrzymania i działalności Kwatery oraz wyrobów akcyzowych przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery, i tam sprzedawanych;
2)
personelowi zagranicznemu Kwatery - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe oraz samochodów osobowych;
3)
członkom rodzin personelu zagranicznego Kwatery - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;
4)
Dowództwu Sojuszniczemu - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przeznaczonych do jego użytku służbowego, służących jego utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym do zaopatrzenia kantyn, mes i stołówek Dowództwa Sojuszniczego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe i samochody osobowe są nabywane przez:
a)
Dowództwo Sojusznicze,
b)
wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego na rzecz tego Dowództwa,
c)
właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Dowództwa Sojuszniczego;
5)
uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego - z tytułu nabycia na terytorium kraju paliw silnikowych oraz samochodów osobowych i samochodów osobowych o nadwoziu typu van, do użytku tych osób lub członków ich rodzin;
6)
Dowództwu Brygady - z tytułu nabycia na terytorium kraju:
a)
wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy Dowództwa Brygady, pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 30 ust. 1,
b)
samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy.
2. 
W przypadku nabycia:
1)
samochodu osobowego przez personel zagraniczny Kwatery - zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego raz na trzy lata;
2)
paliw silnikowych lub samochodu osobowego oraz samochodu osobowego o nadwoziu typu van przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do:
a)
paliw silnikowych w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na kwartał na zarejestrowany pojazd,
b)
jednej sztuki samochodu osobowego oraz jednej sztuki samochodu osobowego o nadwoziu typu van, na użytek uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego lub na użytek członka rodziny uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, który ukończył 18 rok życia.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.
4. 
Zwolnienie z tytułu nabycia na terytorium kraju samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, stosuje się pod warunkiem, że samochody nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze osobom trzecim.
5. 
Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku przekazania samochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, jeżeli przekazanie to nastąpiło po upływie 3 lat od dnia ich nabycia na terytorium kraju.
6. 
Kradzież samochodu osobowego stanowiącego własność Dowództwa Sojuszniczego lub uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, jego utrata na skutek uszkodzenia lub zniszczenia, wyłączającego na podstawie odrębnych przepisów jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie stanowi naruszenia warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 4, dotyczących nieodstępowania samochodu osobowego, pod warunkiem że Dowództwo Sojusznicze lub uprawniony członek Dowództwa Sojuszniczego, któremu przyznano zwolnienie, przedstawi naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce stałej dyslokacji Dowództwa Sojuszniczego zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia tego samochodu.
§  33. 
O przyznaniu statusu Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej informuje każdorazowo ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§  34. 
1. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.
2. 
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 32 ust. 1, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.
3. 
Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1-3, jest przekazywany przez Kwaterę Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;
2)
listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;
3)
faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.
6. 
Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 4 i 5, jest przekazywany przez Dowództwo Sojusznicze naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce stałej dyslokacji tego Dowództwa.
7. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1)
określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiegają się Dowództwo Sojusznicze oraz uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe Dowództwa Sojuszniczego oraz na cele prywatne uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
8. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Dowództwo Sojusznicze lub uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego;
2)
listę uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;
3)
faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.
9. 
Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku Dowództwa Brygady, jest przekazywany Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
10. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera:
1)
określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Dowództwo Brygady;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
11. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady;
2)
faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.
12. 
Wnioski, o których mowa w ust. 3, 6 i 9, są składane za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek.
§  35. 
1. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka:
1)
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin;
2)
naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce stałej dyslokacji Dowództwa Sojuszniczego - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego i uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego;
3)
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie - w przypadku Dowództwa Brygady;
2. 
Przepisy § 30 ust. 8-12 stosuje się odpowiednio, z tym że wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest dokonywana w terminie 30 dni.
§  36. 
1. 
W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych sprzedawca informuje, w przypadku zwrotu dokonanego przez:
1)
Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie,
2)
Dowództwo Sojusznicze lub uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce stałej dyslokacji Dowództwa Sojuszniczego,
3)
Dowództwo Brygady - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

- jednocześnie udostępniając otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. 
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 35 zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy.
3. 
W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy.
§  37. 
1. 
Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem § 41, przysługuje:
1)
siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;
2)
wykonawcom kontraktowym Stanów Zjednoczonych - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej te siły zbrojne.
2. 
W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.
§  38. 
1. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 37, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu zakupu.
2. 
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 37, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.
3. 
W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, zwrot kwoty akcyzy zapłaconej przez podmioty, o których mowa w § 37, może być dokonany na podstawie dokumentów innych niż faktury, pod warunkiem że z dokumentów tych bezspornie wynika, że kwota akcyzy, o której zwrot ubiegają się te podmioty, została zapłacona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych w związku z nabyciem towarów na potrzeby tych sił zbrojnych lub na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej.
4. 
Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiegają się siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wykonawca kontraktowy Stanów Zjednoczonych;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych nabytych do celów służbowych, na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej, wraz z wykazem kwot akcyzy przypadających do zwrotu, z wyszczególnieniem wyrobów oraz kwot akcyzy przeznaczonych na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;
2)
kopię dokumentu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 Umowy, o której mowa w § 2 pkt 3;
3)
faktury lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, lub dokumenty, o których mowa w ust. 3.
7. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.
8. 
W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może być dokonany na podstawie wniosku złożonego w terminie późniejszym niż określony w ust. 7.
§  39. 
1. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, o którym mowa w § 38 ust. 1, orzeka Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 38 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 38 ust. 6. Przepis § 30 ust. 12 stosuje się odpowiednio.
2. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku, o którym mowa w § 38 ust. 4, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna wzywa podmiot składający wniosek do złożenia stosownych wyjaśnień.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych.
§  40. 
1. 
W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych sprzedawca informuje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.
2. 
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 39 zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy.
3. 
W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dokonano zwrotu wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.
§  41. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na ich rzecz bezpośrednio ze składów podatkowych zlokalizowanych w kraju.
2. 
Do przemieszczanych wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołącza się świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, zwane dalej "świadectwem", którego wzór określa załącznik do Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 817 i 818).
3. 
Świadectwo wystawia w dwóch egzemplarzach przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, który potwierdza swoim podpisem prawidłowość zawartych w nim danych.
4. 
Minister Obrony Narodowej lub jego upoważniony przedstawiciel weryfikuje świadectwo, wypełniając pole 4 tego świadectwa, albo wydaje pojedyncze poświadczenie, zwane dalej "poświadczeniem".
5. 
Poświadczenie stosuje się w przypadku nabywania przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na ich rzecz wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, w ramach umowy długoterminowej (kontraktu) zawartej w formie pisemnej.
6. 
Poświadczenie zawiera odniesienie do umowy długoterminowej, w tym wskazanie stron umowy, okresu jej realizacji, wyrobów akcyzowych, według kodów CN, które będą nabywane w ramach umowy, oraz podpis z pieczęcią Ministra Obrony Narodowej lub innej osoby wydającej poświadczenie z jego upoważnienia.
7. 
Poświadczenie jest dołączane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki do świadectwa, o którym mowa w ust. 2. Przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki wpisuje w polu 5 świadectwa numer oraz datę wystawienia poświadczenia.
§  42. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy:
1)
import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Kwaterę:
a)
wyrobów akcyzowych, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie i sprzedawanych wyłącznie w barach, mesach i kantynach Kwatery,
b)
samochodów osobowych niezbędnych do jej działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;
2)
import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Dowództwo Sojusznicze:
a)
wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 31 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie kantyn, mes i stołówek zlokalizowanych na jego terenie,
b)
samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;
3)
import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Dowództwo Brygady:
a)
wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na jego użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 31 ust. 1,
b)
samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma również zastosowanie w przypadku, gdy wyroby akcyzowe lub samochody osobowe są importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo przez wykonawców kontraktowych Dowództwa Sojuszniczego lub właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Dowództwa Sojuszniczego.
3. 
Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest przedstawienie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe i samochody osobowe są sprowadzane przez uprawnione podmioty lub na ich rzecz i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tych przepisach i nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy. Przepisy § 31 ust. 3 i 4 oraz § 32 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
4. 
Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, sprzedawane w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego, mogą nabywać wszystkie osoby, bez względu na ich obywatelstwo, przebywające na terenie obiektów Dowództwa Sojuszniczego, które ukończyły 18 rok życia, o ile miesięczne nabycie tych wyrobów przez te osoby, kontrolowane przez Dowództwo Sojusznicze, nie przekroczy następujących ilości:
1)
papierosy - 600 sztuk;
2)
cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 300 sztuk;
3)
cygara - 150 sztuk;
4)
tytoń do palenia - 500 gramów;
5)
alkohol etylowy - 3 litry;
6)
wino i napoje fermentowane - 9 litrów;
7)
piwo - 30 litrów;
8)
produkty pośrednie - 6 litrów;
9)
płyn do papierosów elektronicznych - 150 ml;
10)
wyroby nowatorskie - 0,12 kg.
5. 
Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, sprzedawane w kantynach Dowództwa Sojuszniczego, mogą nabywać członkowie Dowództwa Sojuszniczego, o których mowa w art. 1 ust. 13 Umowy uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej, którzy ukończyli 18 rok życia, o ile miesięczne nabycie wyrobów akcyzowych przez te osoby, kontrolowane przez Dowództwo Sojusznicze, nie przekroczy następujących ilości:
1)
papierosy - 600 sztuk;
2)
cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 300 sztuk;
3)
cygara - 150 sztuk;
4)
tytoń do palenia - 500 gramów;
5)
alkohol etylowy - 3 litry;
6)
wino i napoje fermentowane - 9 litrów;
7)
piwo - 30 litrów;
8)
produkty pośrednie - 6 litrów;
9)
płyn do papierosów elektronicznych - 150 ml;
10)
wyroby nowatorskie - 0,12 kg.
6. 
Zwolnienie wyrobów akcyzowych nabytych zgodnie z ust. 4 lub 5 stosuje się pod warunkiem, że nie będą podlegały sprzedaży, wymianie, darowiźnie ani przekazaniu osobom trzecim.
§  43. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych stanowiących własność uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego na użytek własny lub użytek członków ich rodzin oraz samochodów osobowych personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej - dwie sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat. Przepis § 31 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że samochody nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze osobom trzecim przez okres 3 lat, licząc od dnia ich dopuszczenia do obrotu - w przypadku importu lub od dnia ich wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przepis § 32 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadku uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego i członków ich rodzin zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że samochody osobowe nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze osobom trzecim. Przepisy § 32 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
4. 
W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy wydaje dla personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, a dla uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce stałej dyslokacji tego Dowództwa.
§  44. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy import i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w § 31 ust. 1 oraz samochodów osobowych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na ich rzecz do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej.
2. 
Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zaświadczenia, o którym mowa w art. XI ust. 4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., z którego wynika, że wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe są sprowadzane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej działalności wspierającej.
3. 
W przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe lub samochody osobowe stanowią mienie członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz personelu cywilnego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, członków ich rodzin lub pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, o których mowa w art. 2 lit. g Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r., wwożone przez nich po raz pierwszy na terytorium kraju, zwolnienie od akcyzy stosuje się pod warunkiem, że:
1)
wwożone wyroby nie wskazują na ich przeznaczenie do celów handlowych;
2)
w przypadku napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, ich ilość nie przekroczy następujących norm:
a)
napoje alkoholowe:
alkohol etylowy - 10 litrów,
wino - 90 litrów (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),
piwo - 110 litrów,
produkty pośrednie - 20 litrów,
b)
wyroby tytoniowe:
papierosy - 800 sztuk,
cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 400 sztuk,
cygara - 200 sztuk,
tytoń do palenia - 1 kilogram,
c)
płyn do papierosów elektronicznych - 200 ml,
d)
wyroby nowatorskie - 0,16 kg;
3)
w przypadku samochodów osobowych ich liczba nie przekroczy jednego samochodu na osobę, która ukończyła 18 lat;
4)
wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe zostaną wwiezione na terytorium kraju przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przyjazdu do kraju osoby, której przysługuje zwolnienie;
5)
samochód osobowy zostanie wwieziony na terytorium kraju przez osobę, której przysługuje zwolnienie, kończącą 18 lat w okresie 12 miesięcy od dnia jej pierwszego przyjazdu na terytorium kraju, w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18 lat;
6)
zwolnione wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe nie zostaną przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie.
4. 
Kradzież zwolnionego samochodu osobowego lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego na podstawie odrębnych przepisów jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie stanowi naruszenia warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 6, pod warunkiem że podmioty, którym przyznano zwolnienie, przedstawią Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub całkowitego zniszczenia tego samochodu.
5. 
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. 
W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Przepis epizodyczny

§  44a. 
1.  20
 Podatnikowi, który do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), zniszczy piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, zwrócone temu podatnikowi, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa.
2.  21
 Obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik może dokonać w terminie do końca 6. miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wirusem SARS-CoV-2, w przypadku całkowitego zniszczenia piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, dokonanego:
1)
w składzie podatkowym albo
2)
w miejscu produkcji piwa, w przypadku gdy produkcja odbywa się na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, albo
3)
za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.
3. 
Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)
poinformowanie przez podatnika, przed dniem planowanego zniszczenia zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze zniszczenia tego piwa, z podaniem planowanej daty, godziny i miejsca niszczenia piwa oraz ilości piwa przeznaczonego do zniszczenia;
2)
sporządzenie przez podatnika, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia piwa, który podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel naczelnika urzędu celno-skarbowego, potwierdzając dane umożliwiające w szczególności ustalenie:
a)
daty zniszczenia piwa,
b)
przyczyny zniszczenia piwa,
c)
ilości zniszczonego piwa w hektolitrach ze wskazaniem liczby stopni Plato - oddzielnie dla piwa o różnej wartości stopni Plato,
d)
sposobu zniszczenia piwa.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, właściwy naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może udzielić zgody na zniszczenie piwa bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.
5. 
W przypadku udzielenia zgody na zniszczenie piwa bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez podatnika, w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym dokonano zniszczenia piwa, oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, potwierdzającego jego zniszczenie.
6. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2, potwierdzone czytelnym podpisem składającego oświadczenie.

Przepisy przejściowe

§  45. 
Zwolnienie, o którym mowa w § 43 ust. 1, przysługuje uprawnionym członkom Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (HQ MND-NE) od dnia 27 czerwca 2017 r.
§  46. 
Postępowania w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście są nadal prowadzone przez ten organ.
§  47. 
Przepisy rozporządzenia w zakresie, w jakim dotyczą płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

Przepis końcowy

§  48. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 22

ZAŁĄCZNIK

WYROBY AKCYZOWE POCHODZĄCE Z IMPORTU I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY

Lp.RodzajKod CNIlość
1Alkohol etylowy:10 000 litrów miesięcznie
1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub więcej2207 10 00
2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe2208
2Wina i napoje fermentowane:25 000 litrów miesięcznie
1) wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymiex 2204
2) wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi2205
3) pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry i miód pitny, sake)ex 2206 00
3Piwo otrzymywane ze słodu2203 0035 000 litrów miesięcznie
4Wyroby tytoniowe:
1) cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu2402600 000 szt. miesięcznie
2) tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji2403 10200 kg miesięcznie
5Płyn do papierosów elektronicznychbez względu na kod CN150 l miesięcznie
6Wyroby nowatorskiebez względu na kod CN120 kg miesięcznie
Objaśnienie:

ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

- dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206; Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 157 z 21.06.2005, str. 203),

- dyrektywę Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 176 z 05.07.2011, str. 24),

- dyrektywę Rady 203/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405 oraz Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 87 i 100 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 2, str. 16 i 21),

- dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, Dz. Urz. UE L 50 z 27.02.2010, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5).

3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
4 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 października 2019 r. (Dz.U.2019.2002) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2019 r., zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.
5 § 6 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
6 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
7 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
8 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
9 § 12 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
10 § 13 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
11 § 13 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
12 § 14 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 października 2020 r. (Dz.U.2020.1852) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 2020 r.
13 § 14 ust. 1 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
14 § 14 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
15 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
16 § 17 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
17 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
18 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.
19 Rozdział 3a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
20 § 44a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2388) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
21 § 44a ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2388) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
22 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1748), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137 i 2404).