Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.72.500 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, jakie muszą spełniać podmioty korzystające ze zwolnień od podatku akcyzowego, zwanego dalej "akcyzą";
2)
szczegółowy zakres zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych oraz warunki i tryb ich stosowania.
§  2. 
1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
siłach zbrojnych - należy przez to rozumieć siły zbrojne, zgodnie z art. I ust. 1 lit. a) Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257);
2)
personelu cywilnym - należy przez to rozumieć personel cywilny, zgodnie z art. I ust. 1 lit. b) Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;
3)
Państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć Państwo wysyłające, zgodnie z art. I ust. 1 lit. d) Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;
3a)
dowództwie sojuszniczym - należy przez to rozumieć dowództwo sojusznicze, zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 746);
4)
organie wojskowym - należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;
5)
Kwaterze - należy przez to rozumieć Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b) Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 259);
6) 1
 personelu zagranicznym Kwatery - należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;
7)
członkach rodzin personelu zagranicznego Kwatery - należy przez to rozumieć współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 6;
8)
instytucjach Wspólnot Europejskich - należy przez to rozumieć instytucje Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864), posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju;
9) 2
 Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - należy przez to rozumieć Centrum Szkolenia Sił Połączonych, uważane za dowództwo sojusznicze, o którym mowa w art. II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. Nr 227, poz. 1945);
10) 3
 osobach upoważnionych - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. II ust. 2.6 i 2.7 Umowy, o której mowa w pkt 9, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
2. 
Do ustalania kursu euro stosuje się art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.).
§  2a. 
Miesięczne zestawienie oświadczeń, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 4, § 8 ust. 4 pkt 7 i ust. 6 pkt 4, § 10 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 4, § 11 ust. 3 pkt 6, § 14 ust. 2b pkt 6, § 15 ust. 4 pkt 8 i ust. 5 pkt 6 i § 16 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 6, powinno zawierać:
1)
nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu składającego oświadczenie;
2)
ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie;
3)
datę złożenia oświadczenia;
4)
nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu składającego zestawienie;
5)
datę sporządzenia zestawienia oraz podpis osoby składającej zestawienie.

Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej

§  3. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz w przypadku, gdy są zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach.
2. 
Zwalnia się również od akcyzy energię elektryczną zużywaną w procesie produkcji energii elektrycznej, energię elektryczną zużywaną w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu lub energię elektryczną wykorzystywaną do podtrzymywania tych procesów produkcyjnych.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;
2)
podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
nabycie paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;
4)
podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.
4. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia, wykorzystujący energię elektryczną do celów określonych w ust. 2, będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego, do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej oraz będzie prowadził ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej.
5. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
ilość zamawianych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
3)
cel, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby akcyzowe zharmonizowane;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
§  4. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną do produkcji towarów przez podmioty eksportujące lub dostarczające do innego państwa członkowskiego te towary.
2. 
Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że udział wydatków związanych z nabyciem energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, w kosztach stanowiących koszty uzyskania przychodów przekracza 18 % w miesiącu rozliczeniowym.
3. 
Zwolnienie jest realizowane przez zwrot kwoty akcyzy od nabytej ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, przekraczającej 18 % - w proporcji odpowiadającej w miesiącu rozliczeniowym udziałowi przychodów ze sprzedaży towarów na eksport lub dostarczonych do innego państwa członkowskiego w przychodach ogółem.
4. 
Jeżeli akcyza związana z nabyciem energii została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, uprawnienie do zwrotu, o którym mowa w ust. 3, przysługuje, gdy o kwotę zwrotu akcyzy zostaną zmniejszone te koszty. Przychody i koszty ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
5. 
Kwotę akcyzy podlegającą zwrotowi, o której mowa w ust. 3, oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:

KO - oznacza zwolnioną kwotę akcyzy od energii elektrycznej, przysługującą podatnikowi w danym miesiącu,

CA - oznacza kwotę akcyzy od nabytej energii elektrycznej, wykorzystywanej do produkcji towarów przez podmioty eksportujące lub dostarczające do innego państwa członkowskiego te towary lub część tych towarów, w miesiącu rozliczeniowym, obliczoną jako iloczyn ilości nabytej energii i stawki 0,02 zł/kWh,

UE - oznacza udział przychodów ze sprzedaży towarów na eksport lub dostarczonych do innego państwa członkowskiego do przychodów ogółem w miesiącu rozliczeniowym.

6. 
Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 3, następuje na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1. Wniosek jest składany za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
7. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera w szczególności:
1)
określenie ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, w miesiącu rozliczeniowym;
2)
określenie przychodów z tytułu eksportu towarów lub dostawy wewnątrzwspólnotowej w miesiącu rozliczeniowym;
3)
określenie przychodów ogółem w miesiącu rozliczeniowym;
4)
kwotę akcyzy wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 5;
5)
wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku.
8. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się oryginały faktur określających ilość nabytej energii oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej lub dokument zgłoszenia celnego potwierdzający wywóz towarów do państwa trzeciego.
9. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu celnego oraz przedziurkować każdą fakturę lub dokumenty, o których mowa w ust. 8, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
10. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy i dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8, na rachunek bankowy uprawnionego podmiotu.
11. 
Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane faktury i dokumenty, o których mowa w ust. 8.
12. 
Jeżeli uprawniony podmiot otrzyma kwoty zwrotu akcyzy nienależnie, jest obowiązany do ich zwrotu wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.
13. 
W przypadku określonym w ust. 12 właściwy organ podatkowy wydaje decyzję zmieniającą decyzję, o której mowa w ust. 10.
§  5. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz wykorzystywane na terenach należących do zakładów, w których są one produkowane, pod warunkiem że zużycie to odbywa się w ramach procesów służących produkcji tych wyrobów.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości i sposoby wykorzystania na terenie zakładu produkcyjnego paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu w ramach procesów służących produkcji tych wyrobów oraz będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego, do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionych paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu.
§  6. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną pochodzącą z elektrowni szczytowo-pompowych, wytwarzaną z energii wody, która została przepompowana z wykorzystaniem energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach cieplnych, objętej akcyzą.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości i sposoby wytworzenia energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych.
§  6a. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną produkowaną z metanu uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla kamiennego.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przy wykorzystaniu metanu.
§  7. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
2. 
Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, do celów innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.
3. 
Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot, dokonujący zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, który:
1)
posiada statek powietrzny lub statki powietrzne i złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub
2)
dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1, lub zużywa na własne potrzeby do celów, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot dokonujący odsprzedaży dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte na cele objęte zwolnieniem;
2)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
sprzedaż podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
4)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył wyroby;
5)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów, o których mowa w ust. 1;
6)
podmiot posiadający statek lub statki powietrzne, nabywający wyroby, o których mowa w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
7)
prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
5. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do importu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych pod warunkiem, że:
1)
uprawniony nabywca nabywający z państwa trzeciego benzynę silnikową lotniczą do silników tłokowych, paliwo do lotniczych silników turbinowych lub oleje smarowe do silników lotniczych, dołączy do zgłoszenia celnego oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe zharmonizowane zostaną zużyte lub odsprzedane do celów, o których mowa w ust. 1;
2)
podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;
3)
podmiot posiadający statek powietrzny lub statki powietrzne, nabywający od podmiotu dokonującego odsprzedaży benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych, złoży oświadczenie, że nabywane paliwa zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;
4)
importer przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
6. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
ilość zamawianej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;
3)
określenie celów, na które zostanie przeznaczona zakupiona benzyna silnikowa lotnicza do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub oleje smarowe do silników lotniczych;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
7. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 3, oprócz danych określonych w ust. 6, powinno dodatkowo zawierać określenie liczby posiadanych przez podmiot statków powietrznych oraz danych o przeciętnym zużyciu wyrobów, o których mowa w ust. 1.
8. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 3, może być złożone na dokumencie sporządzonym w związku z dostawą benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych.
9. 
Dokument, o którym mowa w ust. 8, powinien zawierać co najmniej:
1)
numer dokumentu;
2)
datę dostawy;
3)
miejsce dostawy;
4)
nazwę zaopatrywanego statku powietrznego;
5)
dane identyfikacyjne środka transportu, którym dokonano dostawy;
6)
rodzaj dostarczanej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;
7)
ilość dostarczonej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;
8)
podpis osoby dostarczającej wyroby w imieniu dostawcy;
9)
podpis osoby odbierającej wyroby.
10. 
Jeżeli oświadczenie zostało złożone w dokumencie, o którym mowa w ust. 8, nie stosuje się przepisu ust. 7.
§  8. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz energię elektryczną wytwarzaną na pokładzie statku.
1a. 
W przypadku olejów napędowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.15, objętych kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49, i olejów opałowych, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU, sklasyfikowanych w pozycji CN 2710, zwolnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży wyrobów oznaczonych i zabarwionych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy.
2. 
Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się każde użycie statku przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, do celów innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.
3. 
Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot dokonujący zakupu olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi, który:
1)
posiada jednostkę lub jednostki pływające i złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub
2)
dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1, lub zużywa je na własne potrzeby do celów, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot dokonujący odsprzedaży dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte na cele, o których mowa w ust. 1;
2)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
sprzedaż podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
4)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1, i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane;
5)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów, o których mowa w ust. 1;
6)
podmiot posiadający jednostkę lub jednostki pływające, nabywający wyroby, o których mowa w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
7)
prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 7 i 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
5. 
W przypadku dokonywania sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego lub przez podmiot dokonujący ich sprzedaży, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej, zwolnienie stosuje się pod warunkiem, że:
1)
nabywcą jest podmiot zużywający wyroby, o których mowa w ust. 1, do napędu jednostki lub jednostek pływających o długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej zachodzi potrzeba korzystania przez podmioty posiadające takie jednostki z tych wyrobów, zawartych w zbiornikach innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej;
2)
wydanie wyrobów, o których mowa w ust. 1, przez skład podatkowy lub podmiot dokonujący odsprzedaży nastąpi po przedstawieniu przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, upoważnienia właściwego naczelnika urzędu celnego do tankowania wyrobów, o których mowa w ust. 1, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej.
6. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do importu olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81 pod warunkiem, że:
1)
uprawniony nabywca nabywający z państwa trzeciego wyroby, o których mowa w ust. 1, dołączy do zgłoszenia celnego oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe zostaną zużyte lub odsprzedane na cele, o których mowa w ust. 1;
2)
podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
3)
podmiot posiadający jednostkę pływającą lub jednostki pływające, nabywający od podmiotu dokonującego odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;
4)
importer przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 7 i 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
7. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 6 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
ilość zamawianych wyrobów, o których mowa w ust.1;
3)
określenie celów, na które zostaną przeznaczone zakupione wyroby;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
8. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 6 pkt 3, oprócz danych określonych w ust. 7, powinno dodatkowo zawierać określenie liczby posiadanych przez podmiot jednostek pływających oraz danych o przeciętnym zużyciu wyrobów, o których mowa w ust. 1, przez te jednostki.
9. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 6 pkt 3, może być również złożone w dokumencie, w szczególności na kwicie bunkrowym, sporządzonym w związku z dostawą wyrobów, o których mowa w ust. 1, na jednostkę pływającą.
10. 
Dokument, o którym mowa w ust. 9, powinien zawierać co najmniej:
1)
numer dokumentu;
2)
datę dostawy;
3)
miejsce dostawy;
4)
nazwę zaopatrywanej jednostki pływającej;
5)
dane identyfikacyjne środka transportu, którym dokonano dostawy;
6)
rodzaj dostarczanych wyrobów;
7)
ilość dostarczanych wyrobów;
8)
podpis osoby dostarczającej wyroby w imieniu dostawcy;
9)
podpis osoby przyjmującej wyroby w imieniu podmiotu posiadającego jednostkę pływającą.
11. 
Jeżeli oświadczenie zostało złożone w dokumencie, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się przepisu ust. 8.
§  9. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż:
1)
benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych, dokonywaną na zamówienie:
a)
Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego upoważnionego przez tego ministra lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych - z przeznaczeniem na potrzeby lotnictwa oraz techniki morskiej i lądowej wyposażonej w silniki lotnicze tłokowe lub turbinowe,
b)
Agencji Rezerw Materiałowych - na uzupełnienie rezerw państwowych,
c)
jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarnego - na potrzeby tych jednostek;
2)
oleju napędowego do silników okrętowych i silników do techniki morskiej oraz olejów smarowych do silników okrętowych i silników do techniki morskiej, dokonywaną na zamówienie:
a)
Agencji Rezerw Materiałowych - na uzupełnienie rezerw państwowych,
b)
Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez tego ministra upoważnionego - z przeznaczeniem na potrzeby marynarki wojennej oraz techniki lotniczej i lądowej wyposażonej w silniki okrętowe i silniki do techniki morskiej,
c)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych - z przeznaczeniem na potrzeby techniki morskiej;
3)
benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych oraz oleju napędowego do silników okrętowych i silników do techniki morskiej oraz olejów smarowych do silników lotniczych, okrętowych i techniki morskiej, dokonywaną przez Agencję Rezerw Materiałowych na zamówienie Ministra Obrony Narodowej, organu wojskowego przez tego ministra upoważnionego, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu uprawnionego do zwolnienia, na cele uprawniające do zwolnienia, o których mowa w § 7 i 8.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmioty zamawiające, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dołączą do umowy zawartej ze sprzedawcą, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia złożonego sprzedawcy, oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną przeznaczone do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia;
2)
podmiot prowadzący skład podatkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. a, prowadzą ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania lub przeznaczenia zwolnionych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
4)
podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający wyroby akcyzowe zharmonizowane od Agencji Rezerw Materiałowych, w przypadku sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, złoży oświadczenie Agencji Rezerw Materiałowych, że nabywane wyroby akcyzowe zostaną przeznaczone do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.
§  10. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż ciężkiego oleju opałowego wykorzystywanego:
1)
w elektrociepłowniach,
2)
przez indywidualne gospodarstwa domowe i organizacje charytatywne, których działalność jest zaliczana do działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)),
3)
w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych

- dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do oleju, z którego mniej niż 30 % objętościowo destyluje przy temperaturze 350 °C i którego gęstość w temperaturze 15 °C jest wyższa niż 890 kg/m3.
3. 
Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot dokonujący zakupu ciężkiego oleju opałowego, który:
1)
wykorzystuje ciężki olej opałowy do celów, o których mowa w ust. 1, i złoży oświadczenie potwierdzające jego status oraz stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub
2)
dokonuje odsprzedaży ciężkiego oleju opałowego podmiotom, o których mowa w pkt 1.
4. 
W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego na terytorium kraju podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;
2)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
4)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1, i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane;
5)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
6)
podmiot wykorzystujący ciężki olej opałowy do celów, o których mowa w ust. 1, nabywający wyroby, o których mowa w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
7)
prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 6, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
5. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do importu ciężkiego oleju opałowego pod warunkiem, że:
1)
uprawniony nabywca nabywający z państwa trzeciego wyroby, o których mowa w ust. 1, dołączy do zgłoszenia celnego oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe zostaną zużyte lub odsprzedane na cele, o których mowa w ust. 1;
2)
podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
3)
podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nabywający od podmiotu dokonującego odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
4)
importer przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 6, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
6. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 6 i ust. 5 pkt 1 i 3, powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
ilość zamawianych wyrobów, o których mowa w ust. 1;
3)
określenie celów, na które zostaną przeznaczone zakupione wyroby;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
§  11. 
1. 
Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przysługuje podmiotowi dokonującemu sprzedaży wyrobów, dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju, uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
2. 
Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, który:
1)
wykorzystuje je do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych i złoży oświadczenie stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem, lub
2)
dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.
3. 
W przypadku sprzedaży wyrobów podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
2)
sprzedaż wyrobów podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
3)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył zwolnione wyroby;
4)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
5)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oświadczenie, że wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
6)
prowadzący skład podatkowy przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienie otrzymanych oświadczeń zawierających informacje, o których mowa w pkt 5; oświadczenia będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
4. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
ilość zakupionych na terytorium kraju wyrobów oraz ich symbol PKWiU lub kod CN;
3)
określenie celu, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
5. 
W przypadku sprzedaży wyrobów oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument taki ściśle określa ilość zamawianego towaru, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu - na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.
§  12. 
1.  4
 Zwalnia się od akcyzy:
1)
biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
2)
spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i zawierające powyżej 2 % biokomponentów:
a)
benzynę silnikową nieetylizowaną - w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tej benzyny,
b)
olej napędowy - w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju napędowego

- z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw;

3)
biokomponenty, stanowiące samoistne paliwo, spełniające wymagania jakościowe, określone w odrębnych przepisach - w wysokości 1.680 zł/1.000 l, z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych biokomponentów.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający wyroby akcyzowe, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione biokomponenty zostaną zużyte do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych;
2)
podmiot uprawniony będzie posiadał zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
nabycie biokomponentów nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;
4)
podmiot korzystający ze zwolnienia będzie prowadził ewidencję wskazującą na sposób wykorzystania biokomponentów.
3.  5
 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot korzystający ze zwolnienia produkujący paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe prowadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów;
2)
podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.
§  13. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy:
1)
wazelinę, parafinę, woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski oznaczone symbolem PKWiU 23.20.31 objęte kodami CN: 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 i 2712 90 90;
2)
koks naftowy; bitum naftowy; inne pozostałości olejów z ropy naftowej oznaczone symbolem PKWiU 23.20.32 oraz kodem CN 2713;
3)
bitum i asfalt naturalny, asfaltyty i skały asfaltowe oznaczone symbolem PKWiU 14.50.10-00.00 oraz kodem CN 2714;
4)
mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie lub naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, smole mineralnej, paku smołowym oznaczone symbolem PKWiU 26.82.13 oraz kodem CN 2715 00 00;
5)
sprzedaż olejów smarowych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników;
6)
sprzedaż olejów napędowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.15 oraz kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49, wykorzystywanych na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych;
7)
sprzedaż olejów smarowych:
a)
w części odpowiadającej 40 % stawki podatku akcyzowego dla tych wyrobów, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., w przypadku ich wytworzenia z udziałem minimum 10 % baz olejowych rafinowanych wodorem, uzyskanych z regeneracji olejów odpadowych - przepracowanych;
b)
w części odpowiadającej 25 % stawki podatku akcyzowego dla tych wyrobów, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., w przypadku ich wytworzenia z udziałem minimum 10 % baz olejowych rafinowanych wodorem, uzyskanych z regeneracji olejów odpadowych - przepracowanych.
2. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, mają zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
wyroby akcyzowe zostaną zużyte do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;
2)
podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający wyroby akcyzowe dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów, o których mowa w pkt 1.
2a. 
Zwolnienia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mają zastosowanie pod warunkiem sprzedaży tych wyrobów dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2b pkt 2.
2b. 
Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2a, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, który:
1)
zużywa wyroby do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, i złoży oświadczenie stwierdzające, że wyroby zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem;
2)
dokonuje odsprzedaży wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.
2c. 
W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, ze składu podatkowego na terytorium kraju podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;
2)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
4)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, z którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane;
5)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
6)
podmiot wykorzystujący wyroby do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nabywający wyroby od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia.
2d. 
Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów oznaczonych kodem CN 2710 19 83-2710 19 93, dokonywane przez uprawnionego nabywcę, o którym mowa w ust. 2b, jeżeli:
1)
uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży oświadczenie naczelnikowi urzędu celnego, że nabyte wyroby zostaną zużyte lub odsprzedane do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
2)
uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
3)
uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b pkt 1, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży zabezpieczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
4)
uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży zabezpieczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, które będzie zwolnione w momencie zużycia wyrobów przez uprawnionego nabywcę, o którym mowa w ust. 2b pkt 1, do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
2e. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i ust. 2c pkt 1 i 6, powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
ilość zamawianych wyrobów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5 lub 6;
3)
określenie celów, na które zostaną przeznaczone lub odsprzedane zakupione wyroby;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
3. 
Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podlegających opodatkowaniu ubytków lub niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałych w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, o których mowa w art. 5 ustawy.
§  14. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych:
1)
węglowodory acykliczne oznaczone symbolem PKWiU 24.14.11 oraz kodem CN 2901;
2)
z węglowodorów cyklicznych:
a)
cykloheksan, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-13.00 oraz kodem CN 2902 11 00,
b)
węglowodory cykliczne pozostałe, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.12-15.3 oraz kodem CN 2902 19 90,
c)
benzen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-23 oraz kodem CN 2902 20 00,
d)
toluen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-25 oraz kodem CN 2902 30 00,
e)
o-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-43.00 oraz kodem CN 2902 41 00,
f)
p-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-45.00 oraz kodem CN 2902 43 00,
g)
m-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-47.10 oraz kodem CN 2902 42 00,
h)
mieszaniny izomerów ksylenu, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.12-47.2 oraz kodem CN 2902 44 00;
3)
z olejów i innych produktów destylacji smoły węglowej w wysokiej temperaturze; paku i koksu pakowego, wyłącznie:
a)
benzol, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-20 oraz kodem CN 2707 10,
b)
toluole stosowane jako paliwa napędowe lub do ogrzewania, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.1, oraz toluole do innych celów, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.2 sklasyfikowane w pozycji CN 2707 20,
c)
ksylole stosowane jako paliwa napędowe lub do ogrzewania, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.3 oraz ksylole do innych celów, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.4 sklasyfikowane w pozycji CN 2707 30,
d)
mieszaniny węglowodorów aromatycznych pozostałe, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-40.3 sklasyfikowane w pozycji CN 2707 50,
e)
oleje kreozotowe oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-65 oraz kodem CN 2707 91 00,
f)
oleje surowe lekkie oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-67.10 oraz kodem CN 2707 99 11,
g)
oleje surowe pozostałe oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-67.20 oraz kodem CN 2707 99 19.
2. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują podmiotowi dokonującemu sprzedaży wyrobów określonych w ust. 1, wykorzystywanych do celów, o których mowa w ust. 1, dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2a pkt 2.
2a. 
Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:
1)
wykorzystuje je do celów objętych zwolnieniem, o których mowa w ust. 1, i złoży oświadczenie stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem, lub
2)
dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.
2b. 
W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
2)
sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
3)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył zwolnione wyroby;
4)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
5)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, oświadczenie, że wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
6)
prowadzący skład podatkowy przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienie otrzymanych oświadczeń, o których mowa w pkt 5; oświadczenia będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
2c. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają również zastosowanie do importu, jeżeli:
1)
importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że wyroby, o których mowa w ust. 1, będą przeznaczone do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;
2)
importer posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie odbioru wyrobów, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez importera zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
wprowadzenie przez importera do składu podatkowego wyrobów, o których mowa w ust. 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania;
4)
importer posiada status prowadzącego skład podatkowy lub korzysta ze składu podatkowego innego podmiotu na podstawie umów prawa cywilnego.
2d. 
W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1, importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo bezpośrednio przez podmiot produkujący wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie pod warunkiem, że podmiot ten:
1)
prowadzi skład podatkowy, o którym mowa w § 13 ust. 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 i Nr 167, poz. 1749 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 321 i Nr 132, poz. 1115), i wprowadza do tego składu wyroby, o których mowa w ust. 1;
2)
złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, iż wyroby, o których mowa w ust. 1, będą zużyte do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi w miejscu ich produkcji, w którym znajduje się skład podatkowy;
3)
prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów.
3. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 1, ust. 2b pkt 5, ust. 2c pkt 1 i ust. 2d pkt 2, powinny zawierać co najmniej:
1)
nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
określenie ilości zakupionych na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz ich symbol PKWiU lub kod CN;
3)
określenie celu, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
4. 
W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2b pkt 5, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument ten ściśle określa ilość zamawianego wyrobu, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu - na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.
4a. 
Warunki określone w ust. 2b, 2c i 2d nie mają zastosowania do sprzedaży lub importu wyrobów, o których mowa w ust. 1, w opakowaniach jednostkowych.
5. 
Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podlegających opodatkowaniu ubytków lub niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałych w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, o których mowa w art. 5 ustawy.
§  15. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propanu-butanu w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych.
2. 
Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
gaz płynny jest rozlewany do butli gazowych w składzie podatkowym;
2)
gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
3. 
Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:
1)
zużywa wyroby, o których mowa w ust. 1, na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy;
2)
dokonuje odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1.
4. 
W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot dokonujący odsprzedaży złoży oświadczenie, że gaz płynny zostanie odsprzedany podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wyłącznie na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia;
2)
podmiot dokonujący odsprzedaży posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie odbioru gazu płynnego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
podmiot dokonujący odsprzedaży złoży zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z art. 43 ustawy;
4)
sprzedaż gazu płynnego podmiotowi dokonującemu odsprzedaży nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania;
5)
podmiot dokonujący odsprzedaży będzie prowadził ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów akcyzowych;
6)
gaz płynny zostanie dostarczony przez podmiot dokonujący odsprzedaży do zbiorników podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeznaczonych do poboru gazu płynnego wyłącznie na inne cele niż do napędu pojazdów samochodowych;
7)
podmiot dokonujący odsprzedaży uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych;
8)
podmiot dokonujący odsprzedaży przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
5. 
Zwolnienie wyrobów, o których mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego pod warunkiem, że:
1)
importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych;
2)
importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie odbioru gazu płynnego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
nabycie gazu płynnego przez importera oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania;
4)
importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania zwolnionych wyrobów akcyzowych;
5)
nabywca złoży importerowi lub podmiotowi dokonującemu nabycia wewnątrzwspólnotowego oświadczenie, że nabywany gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych;
6)
importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli;
7)
importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiadają status prowadzącego skład podatkowy lub korzystają ze składu podatkowego innego podmiotu na podstawie umów prawa cywilnego.
6. 
Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawca jest obowiązany w przypadku sprzedaży:
1)
osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie to może być złożone na wystawionej fakturze VAT, a jeżeli jest składane odrębnie, powinno zawierać datę złożenia oświadczenia oraz powinno być dołączone do kopii faktury VAT;
2)
osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie to powinno być dołączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.
7. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
ilość zakupionego na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim wyrobu oraz jego symbol PKWiU i kod CN;
3)
wskazanie celu, na który zostanie przeznaczony wyrób zakupiony w kraju, nabyty w innym państwie członkowskim lub pochodzący z importu;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
8. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 5, powinno zawierać co najmniej:
1)
imię i nazwisko nabywcy, PESEL oraz NIP;
2)
adres zamieszkania nabywcy;
3)
określenie ilości nabywanego gazu płynnego;
4)
określenie ilości, rodzaju i typu posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia, jeżeli jest ono inne niż adres wymieniony w pkt 2;
5)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
§  16. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy benzyny specjalne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13-00.2 oraz objęte kodami CN 2710 11 21 i CN 2710 11 25, w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotowi dokonującemu sprzedaży wyrobów określonych w ust. 1, wykorzystywanych do celów, o których mowa w ust. 1, dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
3. 
Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:
1)
wykorzystuje je do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych i złoży oświadczenie stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub
2)
dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.
4. 
W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte wyłącznie na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia;
2)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
4)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1, i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane;
5)
podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
6)
podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nabywający wyroby, o których mowa w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
7)
prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
5. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego, jeżeli:
1)
importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że wyroby, o których mowa w ust. 1, będą przeznaczone do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;
2)
importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie odbioru benzyn specjalnych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3)
nabycie wyrobów, o których mowa w ust. 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania;
4)
importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania zwolnionych wyrobów akcyzowych;
5)
nabywca złoży oświadczenie, że nabywane wyroby nie będą przeznaczone do celów napędowych, opałowych, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;
6)
importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli;
7)
importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiadają status prowadzącego skład podatkowy lub korzystają ze składu podatkowego innego podmiotu na podstawie umów prawa cywilnego.
6. 
Przepisy ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 6 w zakresie składanych oświadczeń nie mają zastosowania do sprzedaży benzyn specjalnych, o których mowa w ust. 1, w opakowaniach jednostkowych.
7. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2)
ilość zakupionego na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim wyrobu oraz jego symbol PKWiU i kod CN;
3)
wskazanie celu, na który zostanie przeznaczony wyrób zakupiony w kraju, nabyty w innym państwie członkowskim lub pochodzący z importu;
4)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
8. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 5, powinno zawierać co najmniej:
1)
w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko nabywcy oraz jego PESEL i NIP, a w pozostałych przypadkach - nazwę i siedzibę podmiotu oraz jego NIP;
2)
określenie miejsca zużycia wyrobów;
3)
określenie ilości nabywanych wyrobów;
4)
określenie celu, do którego zostaną wykorzystane;
5)
datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
§  16a. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.14-00.90 i kodem CN 2710 19 25, w przypadku gdy jest przeznaczona do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny.
2. 
Przepisy § 16 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.
§  17. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż:
1)
produktów rafinacji ropy naftowej, wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naftowa jest dostarczana wyłącznie transportem kolejowym lub samochodowym:
a)
w części odpowiadającej kwocie 96,00 zł od każdej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., dostarczonej tym transportem, pod warunkiem wykorzystania tych produktów do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia podatkowego,
b)
w części odpowiadającej kwocie 60,00 zł od każdej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., dostarczonej tym transportem, pod warunkiem wykorzystania tych produktów do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia podatkowego;
2)
olejów napędowych wytwarzanych z udziałem minimum 10 % komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw w części odpowiadającej kwocie 240,00 zł od każdego 1.000 l tych paliw, w okresie do dnia 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmiotów przerabiających ropę naftową oraz produkujących paliwa silnikowe;
3)
benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych wytworzonych z udziałem minimum 5 % komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw w części odpowiadającej kwocie 144,00 zł od każdego 1.000 l tych paliw, w okresie do dnia 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmiotów przerabiających ropę naftową oraz produkujących paliwa silnikowe;
4)
benzyn nieetylizowanych z udziałem jako komponentu zeoformatu w ilości nie mniejszej niż 30 % w gotowym produkcie, wytwarzanego w kraju przy zastosowaniu specjalistycznej instalacji zeoformingu:
a)
w części odpowiadającej 8 % stawki podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowanych, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w pkt 2 i 3 i § 12 ust. 1 pkt 2,
b)
w części odpowiadającej 5 % stawki podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w pkt 2 i 3 i § 12 ust. 1 pkt 2.
§  18. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy:
1)
wprowadzany do obrotu handlowego w postaci alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 249, z późn. zm.);
2) 6
 skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów odrębnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr 166, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808) i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi z wyłączeniem rozpuszczalników i rozcieńczalników złożonych organicznych pozostałych, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.30.22-79 i kodem CN ex 3814 00 90, środków zapobiegających zamarzaniu i pozostałych płynów usuwających oblodzenie, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.66.33-50 i kodem CN ex 3820 00 00 oraz produktów ułatwiających rozpalanie ognia, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, bez względu na symbol PKWiU i kod CN;
2a) 7
 używany do produkcji rozpuszczalników i rozcieńczalników złożonych organicznych pozostałych, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.30.22-79 i kodem CN ex 3814 00 90, środków zapobiegających zamarzaniu i pozostałych płynów usuwających oblodzenie, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.66.33-50 i kodem CN ex 3820 00 00 oraz produktów ułatwiających rozpalanie ognia, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, bez względu na symbol PKWiU i kod CN i skażony:
a)
środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE albo
b)
ketonem etylowo-metylowym w ilości nie mniejszej niż 3 dm3 na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego, albo alkoholem izopropylowym (2-propanol) w ilości nie mniejszej niż 10 dm3 na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego, do którego po skażeniu dodano, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z późn. zm.):
octan etylu w ilości nie mniejszej niż 5 dm3 na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego albo
benzoesan denatonium ("Bitrex") w ilości nie mniejszej niż 1 gram na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego;
3)
używany do produkcji octu;
4)
używany do produkcji leków;
5)
używany do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % objętości;
6)
używany bezpośrednio lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych (rozlewanych lub innych), pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu w tych produktach nie przekracza 8,5 litra czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów;
7)
używany jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych;
8)
używany do badań naukowych;
9)
używany do celów medycznych w szpitalach, aptekach i zakładach opieki zdrowotnej, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:
a)
przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem,
b)
do wytwarzania leków recepturowych w aptekach;
10)
używany do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.
1a. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 i 10, stosuje się również do innych napojów alkoholowych niż alkohol etylowy.
1b. 
Zwalnia się od akcyzy olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, stosowane do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % objętości.
2.  8
 Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 2c, pod następującymi warunkami:
1)
podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający alkohol etylowy, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupiony alkohol zostanie zużyty do celów, o których mowa w ust. 1;
2)
podmiot uprawniony do zwolnienia, wykorzystujący wyprodukowany w zakresie swojej działalności gospodarczej alkohol etylowy do celów, o których mowa w ust. 1, będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilości i sposobie wykorzystania zwolnionego alkoholu etylowego;
3)
podmiot uprawniony posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór alkoholu etylowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
4)
nabycie alkoholu etylowego nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;
5)
podmiot korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów zwolnionych.
2a. 
Warunki określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do zwolnień, o których mowa w ust. 1a i 1b.
2b. 
Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się do organów wojskowych.
2c.  9
 W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie od akcyzy stosuje się, jeżeli są spełnione warunki wymienione w ust. 2 pkt 2 i 5, a nabycie wewnątrzwspólnotowe jest dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 54 ustawy.
3. 
Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE.
4. 
Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do ubytków lub niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałych w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, o których mowa w art. 5 ustawy.
5. 
Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do alkoholu etylowego skażonego przeznaczonego na cele specjalne określone w odrębnych przepisach, w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.
6. 
W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, nabywanych wewnątrzwspólnotowo bezpośrednio przez podmiot produkujący wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, zwolnienia, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, mają zastosowanie pod warunkiem, że podmiot ten:
1)
prowadzi skład podatkowy, o którym mowa w § 13 ust. 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, i wprowadza do tego składu wyroby, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b;
2)
złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, iż wyroby, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, będą zużyte do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi w miejscu ich produkcji, w którym znajduje się skład podatkowy;
3)
prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów.
7.  10
 Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w importowanych rozpuszczalnikach i rozcieńczalnikach złożonych organicznych pozostałych, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.30.22-79 i kodem CN ex 3814 00 90, w środkach zapobiegających zamarzaniu i pozostałych płynach usuwających oblodzenie, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.66.33-50 i kodem CN ex 3820 00 00 oraz w produktach ułatwiających rozpalanie ognia, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, bez względu na symbol PKWiU i kod CN i skażony:
1)
środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE albo
2)
ketonem etylowo-metylowym w ilości nie mniejszej niż 3 dm3 na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego, albo alkoholem izopropylowym (2-propanol) w ilości nie mniejszej niż 10 dm3 na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego, do którego po skażeniu dodano:
a)
octan etylu w ilości nie mniejszej niż 5 dm3 na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego albo
b)
benzoesan denatonium ("Bitrex") w ilości nie mniejszej niż 1 gram na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego.
8.  11
 Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów, rozpuszczalnikach i rozcieńczalnikach złożonych organicznych pozostałych, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.30.22-79 i kodem CN ex 3814 00 90, w środkach zapobiegających zamarzaniu i pozostałych płynach usuwających oblodzenie, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.66.33-50 i kodem CN ex 3820 00 00 oraz w produktach ułatwiających rozpalanie ognia, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, bez względu na symbol PKWiU i kod CN.
§  19. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy:
1)
alkohol etylowy przeznaczony do skażenia u nabywcy;
2)
sprzedaż alkoholu etylowego i napojów alkoholowych destylowanych, pochodzących z przepadku tych wyrobów, dokonywaną przez uprawnione organy, z przeznaczeniem do przerobu na alkohol etylowy, rektyfikowany, odwodniony i bezpirydynowy;
3)
sprzedaż piwa zakupionego po cenach zawierających akcyzę lub od którego podatek ten został zapłacony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu;
4)
sprzedaż alkoholu etylowego z wyłączeniem alkoholu etylowego rektyfikowanego w opakowaniach jednostkowych (PKWiU 15.92.11-00.21, 15.92.11-00.22, 15.92.11-00.23), na zamówienie Agencji Rynku Rolnego;
5)
sprzedaż alkoholu etylowego pochodzącego z przepadku, dokonywaną przez uprawnione organy szpitalom, aptekom i zakładom opieki zdrowotnej, pod warunkiem, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 9.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia uzyska od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu alkoholu etylowego do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia uzyska od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu alkoholu etylowego i napojów alkoholowych destylowanych do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia posiada dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy.
5. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia będzie posiadał zamówienie Agencji Rynku Rolnego na alkohol etylowy rektyfikowany.
6. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia uzyska od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu alkoholu etylowego do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
§  20. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy i pozostały alkohol skażony u nabywcy, pod warunkiem że środek skażający został dodany do alkoholu nabytego po cenach zawierających akcyzę lub od którego akcyza została zapłacona właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez zwrot kwoty akcyzy.
3. 
Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia dokonania skażenia alkoholu etylowego lub pozostałych alkoholi.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
2)
dokument zgłoszenia celnego - w przypadku importu alkoholu etylowego i pozostałych alkoholi lub administracyjny dokument towarzyszący - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.
5. 
Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.
§  20a. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż alkoholu etylowego, pozostającego jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, pod warunkiem że alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie podatkowym.
§  21. 
1. 
Zwalnia się z akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:
1)
do 20.000 hl piwa - w wysokości 25,00 zł/hl;
2)
do 70.000 hl piwa - w wysokości 12,50 zł/hl;
3)
do 150.000 hl piwa - w wysokości 10,00 zł/hl;
4)
do 200.000 hl piwa - w wysokości 7,50 zł/hl.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:
1)
prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;
2)
posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;
3)
niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.
4. 
Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:
1)
w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym sprzedaży piwa w podziale na kolejne miesiące, która w skali roku podatkowego nie przekroczy jednego z limitów ilościowych określonych w ust. 1;
2)
spełniają warunki określone w ust. 3.
5. 
W przypadku gdy w roku podatkowym będącym równocześnie rokiem rozpoczęcia działalności, podatnik przekroczy zadeklarowane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, limity ilościowe sprzedaży piwa, do całości sprzedaży piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.
6. 
Dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia piwa lub importerzy piwa, którzy przedstawią zaświadczenie władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa, że piwo pochodzi od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3, mogą zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu celnego o zwrot akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości nabytego lub zaimportowanego piwa oraz:
1)
kwoty 25,00 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 20.000 hl;
2)
kwoty 12,50 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 70.000 hl;
3)
kwoty 10,00 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 150.000 hl;
4)
kwoty 7,50 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 200.000 hl.
7. 
Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 6, następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa.
8. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dołącza się:
1)
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
2)
dokument zgłoszenia celnego - w przypadku importu piwa lub administracyjny dokument towarzyszący - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.
9. 
Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8.
§  22. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia będzie prowadził ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów tytoniowych przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu.
§  22a. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów tytoniowych oznaczonych odpowiednio symbolami PKWiU 16.00.11 i 16.00.12-30 oraz kodami CN 2402 i 2403 10, pochodzących z przepadku tych wyrobów, dokonywaną przez uprawnione organy prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia uzyska od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów tytoniowych do celów, o których mowa w ust. 1.
§  22b. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych nabywanych przez osoby podróżujące do państw trzecich, w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest przez zwrot kwoty akcyzy.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną sprzedane podróżnym, w odniesieniu do których dokonano sprawdzenia, że ich portem przeznaczenia jest port na terytorium państwa trzeciego;
2)
sprzedawca prowadzi dokumentację handlową pozwalającą na określenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych sprzedawanych osobom podróżującym do państw trzecich;
3)
sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe, przeznaczone do sprzedaży podróżnym udającym się do państw trzecich, od innych wyrobów.
4. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna zawierać co najmniej:
1)
numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych członkom załóg, numer dokumentu identyfikującego nabywcę jako członka załogi;
2)
numer lotu lub rejsu nabywcy;
3)
informację o porcie przeznaczenia nabywcy;
4)
nazwę, ilość i cenę wyrobu akcyzowego zharmonizowanego.
§  22c. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe - alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml, wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 l, piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i wyroby tytoniowe - papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk, tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g, dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju lub, w przypadku importowanych wyrobów, dostarczane z wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich pod warunkiem, że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:
1)
alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml,
2)
win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l,
3)
piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l

- pod warunkiem, że powyższe wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów.

3. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
nabywca złoży prowadzącemu skład podatkowy lub, w przypadku wyrobów pochodzących z importu, naczelnikowi urzędu celnego przy ich wyprowadzaniu z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe będą przeznaczone wyłącznie do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży;
2)
sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach większych niż 1 l i piwo w opakowaniach większych niż 0,5 l, zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach;
3)
w przypadku podróży statkiem lub promem morskim, podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich.
4. 
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do importowanych wyrobów, które są przeznaczane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, o ile wyroby te były objęte uprzednio procedurą składu celnego na rzecz podmiotu nabywającego te wyroby z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych i są dostarczane bezpośrednio ze składu celnego na pokłady samolotów, statków lub promów morskich.
§  23. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, wskutek zdarzenia losowego, siły wyższej lub innego zdarzenia wyłączającego bezprawność lub winę podatnika w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§  24. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe zharmonizowane, nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, w przypadku ich zniszczenia.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że wyroby akcyzowe zharmonizowane zostały zniszczone na warunkach i w trybie określonych w przepisach dotyczących wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
§  25. 
1.  12
 Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe przywożone w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, pod warunkiem że ilość tych wyrobów nie wskazuje na ich handlowe przeznaczenie i ich łączna wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych stanowiącej równowartość: 430 euro dla podróżnych w transporcie lotniczym i morskim oraz 300 euro dla pozostałych podróżnych.
2.  13
 Wyroby akcyzowe, przywożone przez podróżnych, którzy ukończyli 17 lat, są zwolnione od akcyzy w ramach następujących norm:
1)
wyroby tytoniowe przywożone w transporcie lotniczym lub transporcie morskim:
a)
papierosy - 200 sztuk albo
b)
cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 g/sztukę) - 100 sztuk, albo
c)
cygara - 50 sztuk, albo
d)
tytoń do palenia - 250 g, albo
e)
zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, pod warunkiem że suma wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie jest wyższa niż 100 %;
2)
wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski:
a)
papierosy - 40 sztuk albo
b)
cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 g/sztukę) - 20 sztuk, albo
c)
cygara - 10 sztuk, albo
d)
tytoń do palenia - 50 g, albo
e)
zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, pod warunkiem że suma wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie jest wyższa niż 100 %;
3)
napoje alkoholowe:
a)
alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % objętości - 1 litr albo
b)
alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości - łącznie 2 litry, albo
c)
zestaw wyrobów akcyzowych określonych w lit. a i b, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100 %;
4)
napoje alkoholowe:
a)
wina niemusujące - łącznie 4 litry,
b)
piwo - 16 litrów.
3. 
Za bagaż osobisty uważa się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz. Bagaż osobisty nie obejmuje przenośnych kanistrów zawierających paliwo, z wyjątkiem kanistrów zawierających paliwo w ilości nieprzekraczającej 10 litrów.
4.  14
 Wartość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 2, nie jest wliczana do ogólnych wartości kwot wyrażonych w ust. 1.
5.  15
 (uchylony).
6.  16
 Jeżeli łączna wartość wyrobów akcyzowych, innych niż wymienione w ust. 2, przywożonych przez podróżnego przekracza wyrażone w złotych kwoty, o których mowa w ust. 1, stanowiące odpowiednio równowartość 430 euro lub 300 euro, zwolnienie od akcyzy jest udzielane do wysokości tej kwoty w stosunku do tych wyrobów, które gdyby były przywiezione oddzielnie, mogłyby być objęte takim zwolnieniem.
7.  17
 Podróżni w transporcie lotniczym oznaczają wszystkich podróżujących drogą powietrzną, z wyłączeniem podróżujących w prywatnych lotach o charakterze rekreacyjnym.
8.  18
 Podróżni w transporcie morskim oznaczają wszystkich podróżujących drogą morską, z wyłączeniem podróżujących w prywatnych rejsach o charakterze rekreacyjnym.
§  26.  19
 (uchylony).
§  27. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy import wyrobów akcyzowych umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
przesyłki mają charakter okazjonalny;
2)
przesyłki zawierają wyłącznie wyroby akcyzowe przeznaczone do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
3)
całkowita wartość wyrobów akcyzowych zawartych w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro;
4)
ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
5)
odbiorca nie jest zobowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.
2. 
Wyroby akcyzowe są zwolnione od akcyzy w ramach następujących norm:
1)
wyroby tytoniowe:
a)
papierosy - 50 sztuk, lub
b)
cygaretki (cygara o ciężarze nieprzekraczającym 3 g) - 25 sztuk, lub
c)
cygara - 10 sztuk, lub
d)
tytoń do palenia - 50 g, lub
e)
zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, jeżeli suma wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie jest wyższa niż 100 %;
2)
napoje alkoholowe:
a)
napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 % obj., alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % obj. i więcej - 1 litr, lub
b)
napoje otrzymywane w wyniku destylacji i napoje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, ratafia, sake lub podobne napoje o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu nieprzewyższającej 22 % obj., wina musujące, wina wzmocnione - 1 litr, lub
c)
wina niemusujące - 2 litry;
3)
perfumy - 50 g lub wody toaletowe - 0,25 l.
3. 
W przypadku gdy łączna wartość wyrobów akcyzowych w przesyłce przekracza kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 45 euro, zwolnienie od akcyzy stosuje się do wysokości tej kwoty w stosunku do wyrobów, które przywożone oddzielnie mogłyby korzystać z takiego zwolnienia.
§  28. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy przywóz przez osobę fizyczną, przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu, samochodów osobowych z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej;
2)
samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
3)
osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
4)
samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
5)
(uchylony).
2. 
Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów używanych przez te podmioty w państwach członkowskich, z których powracają.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na terytorium kraju na pobyt stały lub powracających z czasowego pobytu z terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§  29. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy:
1)
czasowy przywóz samochodów osobowych przeznaczonych dla celów prywatnych, dokonywany przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a)
osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie czasowego przywozu,
b)
samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby,
c)
termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy 6 miesięcy w 12-miesięcznym okresie,
d)
samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres czasowego przywozu, jednakże samochody osobowe należące do przedsiębiorstwa wynajmującego z siedzibą w jednym z państw członkowskich mogą być podnajmowane w celu ich ponownego przywozu, jeśli znajdują się w innym państwie członkowskim na skutek wykonania umowy najmu, która w tym kraju została zrealizowana; samochody mogą też być zwrócone przez pracowników przedsiębiorstwa wynajmującego do państwa członkowskiego, w którym zostały wynajęte, także w przypadku gdy pracownik ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim czasowego przywozu;
2)
czasowy przywóz samochodów osobowych przeznaczonych dla celów zawodowych, dokonywany przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a)
osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie czasowego przywozu,
b)
termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy 6 miesięcy w 12-miesięcznym okresie,
c)
samochód osobowy w państwie członkowskim czasowego przywozu nie służy do odpłatnego transportu osób ani do odpłatnego lub nieodpłatnego transportu towarów do celów przemysłowych lub handlowych,
d)
samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres czasowego przywozu,
e)
samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie stosuje się zwolnienia lub zwrotu podatku, z zastrzeżeniem ust. 2;
3)
czasowy przywóz samochodów osobowych zarejestrowanych w państwie członkowskim, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, używanych w regularnych podróżach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c-e;
4)
czasowy przywóz samochodów osobowych zarejestrowanych w państwie członkowskim, w którym student ma miejsce zamieszkania, używanych przez niego na terytorium kraju, na którym przebywa on wyłącznie w celu studiowania, jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c-e.
2. 
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, uważa się za spełniony, jeżeli samochód osobowy posiada urzędowy znak rejestracyjny państwa członkowskiego, w którym został zarejestrowany, z wyłączeniem tymczasowych znaków rejestracyjnych. W przypadku samochodów zarejestrowanych w państwie członkowskim, w którym wydanie urzędowych znaków rejestracyjnych nie jest konieczne, użytkownik powinien wykazać w inny sposób, że podatek został zapłacony.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest bezterminowe.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.
5. 
Przepisy ust. 1-4 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na terytorium kraju z terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§  30. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy przywóz samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa trzeciego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
2)
samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie trzecim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
3)
osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
4)
osoba ta przebywała poza terytorium Wspólnoty Europejskiej przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;
5)
samochód nie zostanie sprzedany, wynajęty, wypożyczony lub odstąpiony przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.
2. 
Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów używanych przez te podmioty w państwach, z których powracają.
2a. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje również przywóz samochodów osobowych przez członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, nabytych w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego, z którego powracają, pod warunkiem że w miejscu poprzedniego ich pobytu w państwie trzecim wykorzystywali do użytku osobistego samochód osobowy, który nie może zostać po przywozie zarejestrowany na terytorium kraju.
3. 
W przypadku przywozu z terytorium państwa trzeciego, samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju.
§  31. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy import:
1)
paliwa silnikowego przewożonego w standardowych zbiornikach:
a)
prywatnych i handlowych pojazdów samochodowych i pojazdów jednośladowych,
b)
pojemnika specjalnego przeznaczenia;
2)
paliwa silnikowego znajdującego się w przenośnych kanistrach przewożonych przez prywatne pojazdy samochodowe i pojazdy jednośladowe w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami określonymi w krajowych przepisach dotyczących przechowywania i transportu paliw;
3)
niezbędnych do eksploatacji pojazdów smarów znajdujących się w tych środkach.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach w ilościach nieprzekraczających:
1)
600 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą;
2) 20
 600 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w pkt 1;
3)
200 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia.
3. 
Za handlowy pojazd samochodowy uważa się każdy mechaniczny pojazd drogowy (w tym ciągnik z naczepą lub bez naczepy), który ze względu na konstrukcję lub wyposażenie jest przeznaczony i nadaje się do odpłatnego lub bezpłatnego przewozu więcej niż dziewięciu osób razem z kierowcą, towarów, a także każdy mechaniczny pojazd drogowy wykorzystywany do celów specjalnych innych niż transport.
4. 
Za prywatny pojazd samochodowy uważa się każdy mechaniczny pojazd drogowy inny niż wymieniony w ust. 3.
5. 
Za standardowy zbiornik uważa się:
1)
zbiornik paliwa na stałe zamocowany przez producenta we wszystkich pojazdach silnikowych tego samego rodzaju jak pojazdy, których to dotyczy, oraz w którym zamocowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania systemu chłodzącego;
2)
zbiornik na gaz przystosowany do pojazdów silnikowych, pozwalający na bezpośrednie wykorzystanie gazu jako paliwa, jak również zbiornik przystosowany do innych systemów, w które może być wyposażony pojazd;
3)
zbiornik zamontowany na stałe przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu jak dany pojemnik i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa, zarówno do napędu w trakcie transportu, systemu chłodzenia i innych systemów, w które może być wyposażony pojemnik specjalnego przeznaczenia.
6. 
Za pojemnik specjalnego przeznaczenia uważa się każdy pojemnik wyposażony w układy chłodzenia, systemy tlenowe, izolacji termicznej oraz inne systemy.
7. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1)
paliwa silnikowe są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione;
2)
paliwa silnikowe nie zostaną usunięte z tego środka transportu ani nie będą składowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy;
3)
paliwa silnikowe nie zostaną odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.
8. 
W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 7, wysokość podatku określa się według stanu i wartości celnej towaru w dniu naruszenia tych warunków oraz według stawek obowiązujących w tym dniu.
§  31a. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe przywożone z terytorium innego państwa członkowskiego:
1)
w standardowych zbiornikach handlowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu § 31 ust. 5, przeznaczone do użycia do napędu tych pojazdów;
2)
w pojemnikach specjalnego przeznaczenia, o których mowa w § 31 ust. 6, przeznaczone do napędu pojazdów samochodowych, w których są zamontowane.
2. 
Przepisy § 31 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

Zwolnienie od akcyzy dla przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, członków ich personelu, innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych oraz instytucji Wspólnot Europejskich

§  32. 
1. 
Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy przysługuje przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej wobec nich przez państwo obce.
2. 
Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy przysługuje również instytucjom Wspólnot Europejskich z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych, z przeznaczeniem do użytku służbowego tych instytucji, jeżeli wartość wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem od towarów i usług.
3. 
Informację o ilości (wartości) wyrobów akcyzowych, których nabycie uprawnia do zwrotu akcyzy, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, oraz Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.
4. 
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem paliw silnikowych do napędu pojazdów samochodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297), zgodnie z którym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinny być dołączone: administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmioty, o których mowa w ust. 1, administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego podlegają weryfikacji przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, który wypełnia pola 2 i 6 świadectwa zwolnienia.
6.  21
 W przypadku nabycia w kraju samochodu osobowego przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów, albo inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, zwrot akcyzy przysługuje pod warunkiem, że samochód ten nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie, przez okres 3 lat, licząc od daty nabycia w kraju.
§  33. 
Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych, nabytych przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.
§  34. 
1. 
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, jest faktura wystawiona przy zakupie wyrobów akcyzowych.
2. 
Faktura jest wystawiana w trzech egzemplarzach.
3. 
Oryginał faktury wraz z kopią otrzymują podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2.
§  35. 
1. 
Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe lub prywatne - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1, lub kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 2;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych nabytych na cele służbowe przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, potwierdzony - w przypadku wykazu złożonego przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 - przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
2)
listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zwrotu, potwierdzone przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
3)
oryginały faktur, a w przypadku gdy wniosek został przekazany przez instytucje Wspólnot Europejskich lub oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - uwierzytelnione kopie tych faktur.
4. 
Wnioski w sprawie zwrotu akcyzy są składane za okresy kwartalne i powinny obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
Wnioski instytucji Wspólnot Europejskich są składane za okresy roczne i powinny obejmować kwotę akcyzy wynikającą z faktur otrzymanych w danym roku.
§  36. 
1. 
Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią Urzędu Celnego I w Warszawie oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego użycia.
2. 
Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego przekazania, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
W przypadku instytucji Wspólnot Europejskich zwrot akcyzy jest dokonywany w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca się do podmiotu składającego wniosek o złożenie niezbędnych wyjaśnień; w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.
5. 
W przypadku określonym w ust. 4 zwrot podatku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, o którym mowa w § 35 ust. 1, według kwot faktycznie uznanych.
6. 
Po dokonaniu zwrotu akcyzy, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.
§  37. 
1. 
Jeżeli wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od tych podmiotów oryginału faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, przekazując równocześnie otrzymany oryginał faktury.
2. 
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 36 zwrotu kwoty akcyzy wynikającej z tej faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.
3. 
W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1, lub nie później niż w terminie jednego roku od dnia otrzymania zwrotu kwoty akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 2.
§  37a. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy znajdujące się na terytorium kraju przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne oraz członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego lub przywozu wcześniej używanych przez te podmioty w państwie członkowskim samochodów osobowych pod warunkiem, że:
1)
samochód osobowy jest przeznaczony do użytku:
a)
służbowego przedstawicielstwa dyplomatycznego,
b)
osobistego członka personelu przedstawicielstwa;
2)
liczba posiadanych samochodów osobowych:
a)
dla celów służbowych - jest uzasadniona potrzebami przedstawicielstwa, z uwzględnieniem liczebności personelu,
b)
dla celów prywatnych - wynosi dwa samochody dla członka personelu przedstawicielstwa z rodziną oraz jeden samochód dla członka personelu przedstawicielstwa bez rodziny.
2. 
Samochodów osobowych zwolnionych od akcyzy nie można sprzedać, wynająć lub oddać do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze przez okres trzech lat, licząc od daty nabycia lub przywozu wcześniej używanych w państwie członkowskim przez podmioty, o których mowa w ust. 1, samochodów osobowych.
3. 
Sprzedaż, najem lub oddanie do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze samochodu osobowego w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 2, powoduje powstanie obowiązku podatkowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż, najem lub oddanie do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze nastąpi wyłącznie podmiotom, o których mowa w ust. 1.
§  37b. 
Na zasadzie wzajemności zwalnia się od podatku akcyzowego import samochodów osobowych przeznaczonych do użytku przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych pod warunkiem nieodstępowania tych samochodów przez okres 3 lat, od dnia dopuszczenia do obrotu, innym podmiotom niż wymienione.

Zwolnienia od akcyzy dla sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, sił zbrojnych uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz dla Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członków jej personelu oraz dowództw sojuszniczych i członków ich personelu

§  38.  22
1. 
Zwalnia się od akcyzy:
1)
import paliw, olejów i smarów, zwanych dalej "paliwami", przez siły zbrojne Państwa wysyłającego, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju;
2)
import wyrobów akcyzowych przez Kwaterę, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia;
3)
import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, stanowiących własność osób upoważnionych, personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodziny, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej - 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat;
4)
import wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w pkt 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przedstawienie organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że sprowadzane paliwa zostaną wykorzystane zgodnie z ust. 1 oraz że paliwa te nie będą podlegały innym czynnościom określonym w art. 4 ustawy.
3. 
Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, jest przedstawienie organowi celnemu:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 - dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe są sprowadzane przez Kwaterę albo Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego należy do osób upoważnionych, personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny personelu zagranicznego

- z zastrzeżeniem, że wyroby te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 2-4 oraz nie będą podlegały innym czynnościom określonym w art. 4 ustawy.

4. 
W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, samochód osobowy nie może zostać odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.
5. 
Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw przez siły zbrojne Państwa wysyłającego pod warunkiem, że paliwa te zostaną przeznaczone wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.
6. 
Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Kwaterę, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia, pod warunkiem, że wyroby te zostaną przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam będą sprzedawane.
7. 
Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie. W przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia.
8. 
Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mowa w ust. 5-7, może być dokonywane wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
9. 
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia, o którym mowa w ust. 5-7, stosuje się przepisy rozporządzenia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 297), zgodnie z którymi do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinny być dołączone administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego.
§  39.  23
 Świadectwo zwolnienia, o którym mowa w § 38 ust. 9, weryfikuje Minister Obrony Narodowej, który wypełnia pola 2 i 6 tego świadectwa.
§  40.  24
 (uchylony).
§  41. 
1. 
W przypadku paliw, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, nabytych na terytorium kraju, zwolnienie realizowane przez zwrot akcyzy przysługuje organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju paliwa, a następnie udostępnił je odpłatnie siłom zbrojnym wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.
2. 
Zwrot akcyzy przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa.
3. 
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 42 ust. 4 pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie paliw z wyszczególnioną kwotą akcyzy.
§  42. 
1. 
Zwrot akcyzy następuje na wniosek organu wojskowego; wniosek powinien być złożony w terminie do 90 dni od dnia zakończenia pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się:
1)
Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych,
2)
Naczelnikowi Urzędu Celnego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Marynarki Wojennej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej

- zwanym dalej "właściwym naczelnikiem urzędu celnego".

3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na terytorium kraju;
2)
określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się organ wojskowy;
3)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu zawierający:
a)
oznaczenie Państwa wysyłającego,
b)
określenie rodzaju i ilości paliw,
c)
poświadczenie odbioru paliw,
d)
wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;
2)
listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;
3)
oryginały faktur, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa;
4)
uwierzytelnione kopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu akcyzy, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku od towarów i usług;
5)
kopie faktur, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa.
§  43. 
1. 
Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 42 ust. 1, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią właściwego urzędu celnego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
2. 
Zwrotu akcyzy dokonuje właściwy naczelnik urzędu celnego na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 42 ust. 1, w terminie do 90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 42 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w § 42 ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w § 42 ust. 4 - do zaopiniowania - organowi sprawującemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym.
4. 
Organ, o którym mowa w ust. 3, przekazuje opinię właściwemu naczelnikowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zwrot akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu sprawującego nadzór nad organem wojskowym.
6. 
Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.
§  44. 
1. 
Zwolnienie realizowane przez zwrot akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:
1)
Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utrzymania i działalności Kwatery oraz wyrobów akcyzowych przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych;
2)
personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin - z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;
3) 25
 Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 41, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;
4) 26
 osobom upoważnionym - z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.
2.  27
 W przypadku nabycia samochodu osobowego przez osoby upoważnione lub personel zagraniczny Kwatery, zwrot akcyzy przysługuje wyłącznie tym podmiotom w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego, raz na trzy lata.
§  45.  28
 Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych nabytych przez Kwaterę, personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osoby upoważnione obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.
§  46.  29
1. 
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi Kwaterze, personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom jego rodzin oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osobom upoważnionym jest faktura wystawiona przy zakupie wyrobów akcyzowych, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery lub członków ich rodzin albo Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione.
2. 
Faktura jest wystawiana w trzech egzemplarzach.
3. 
Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca.
§  47. 
1.  30
 Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez Kwaterę Naczelnikowi Urzędu Celnego w Szczecinie.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;
2)
listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;
3)
oryginały faktur;
4)
uwierzytelnione kopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług.
4. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, są składane za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.
§  47a.  31
1. 
Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz na cele prywatne osób upoważnionych;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;
2)
listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;
3)
oryginały faktur;
4)
uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek.
§  48. 
1.  32
 Zwrotu akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie, zaś w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osób upoważnionych - Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy.
2. 
Przepisy § 43 stosuje się odpowiednio, z tym że zwrot akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni.
§  49. 
1.  33
 W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, zaś o dokonanym zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osoby upoważnione - Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca przekazuje jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury.
2. 
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 48 zwrotu akcyzy wynikającej z tej faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy.

Inne zwolnienia

§  50. 
Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych przekazywanych nieodpłatnie na rzecz jednostek budżetowych przez polskie jednostki budżetowe znajdujące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że samochody określone w tym przepisie nie zostaną sprzedane, wynajęte lub wypożyczone osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w okresie trzech lat od dnia ich objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu.
§  50a. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy eksport wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Zwolnienie jest realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotowi, który:
1)
dokonał zapłaty akcyzy za wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium kraju;
2)
dokonał eksportu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych;
3)
posiada dokument zgłoszenia celnego potwierdzający wywóz wyrobów z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.
3. 
Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na pisemny wniosek podatnika, który jest składany do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od dnia dokonania eksportu.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
2)
dokument zgłoszenia celnego potwierdzony przez graniczny urząd celny;
3)
faktury i inne dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu;
4)
informację o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej akcyzy.
5. 
Łączna kwota wnioskowanego jednorazowo zwrotu akcyzy w ciągu roku kalendarzowego w eksporcie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych nie może być niższa niż równowartość 100 euro według kursu euro, o którym mowa w § 2 ust. 2.
6. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o uznanej kwocie zwrotu akcyzy w eksporcie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych i dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.
§  50b. 
Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe niezharmonizowane przywożone w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium innego państwa członkowskiego pod warunkiem, że ilość tych wyrobów nie wskazuje na ich handlowe przeznaczenie, a ich łączna wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 175 euro.
§  50c. 
1. 
Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy przysługuje podmiotowi, który dostarcza do odbiorców w państwach członkowskich wyroby akcyzowe zharmonizowane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, z późn. zm.4)) pod warunkiem, że podmiot:
1)
dokonał na terytorium kraju zapłaty akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane i posiada dokumenty potwierdzające tę zapłatę;
2)
dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 ustawy;
3)
posiada potwierdzenie, na trzeciej karcie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, otrzymania przez odbiorcę z państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 3, z wyłączeniem ust. 2, i § 4, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674).
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów, o których mowa w ust. 1, dokonanej po dniu 1 maja 2004 r.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  51. 
W okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2004 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż wprowadzonego już do obrotu handlowego tytoniu do palenia, nieoznaczonego przez producenta lub importera ceną detaliczną, od którego została zapłacona akcyza w wysokości określonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
§  51a. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nabyte lub wyprodukowane przed dniem 1 maja 2004 r., od których została zapłacona akcyza przed tym dniem, pod warunkiem wykorzystania lub odsprzedaży tych wyrobów na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia, określone w niniejszym rozporządzeniu.
1a. 
W stosunku do wyrobów akcyzowych nabytych lub wyprodukowanych przed dniem 1 maja 2004 r., co do których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, a akcyza została zapłacona, stosuje się zwolnienie od akcyzy na warunkach określonych w ust. 1.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy.
3. 
Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się w przypadku, gdy podmiot uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy nie zwiększył kwoty naliczonego podatku od towarów i usług o kwotę zapłaconej akcyzy.
4. 
Zwrot zapłaconej akcyzy następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)
oświadczenie, że wyroby akcyzowe zostały wykorzystane lub odsprzedane na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia;
2)
oryginały faktur lub uwierzytelnione kopie faktur stanowiące podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi;
3)
wykaz wyrobów akcyzowych, których dotyczy zwrot akcyzy;
4)
dowód zapłaty kwoty akcyzy wynikającej z faktur i z faktur korygujących, a w przypadku dokumentów celnych - kwotę akcyzy wynikającą z tych dokumentów;
5)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej akcyzy.
6. 
Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 4, faktura lub dokument celny, z którego wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią właściwego urzędu celnego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
7. 
Zwrotu akcyzy dokonuje właściwy naczelnik urzędu celnego w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, na rachunek bankowy podatnika.
8. 
Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca podmiotowi dokumenty określone w ust. 5.
§  51b. 
Przepisów § 28 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 30 ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się w przypadku samochodów osobowych nabytych przed dniem 1 maja 2004 r. przez członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju.
§  51c. 
1. 
Zwalnia się od akcyzy sprzedaż alkoholu etylowego, wyprodukowanego przed dniem 1 maja 2004 r. w gorzelniach rolniczych, które nie uzyskały statusu składu podatkowego, dokonaną przez osoby, które prowadziły te gorzelnie, lub ich następców prawnych.
2. 
Warunkiem zastosowania zwolnienia określonego w ust. 1 jest przeznaczenie alkoholu etylowego do dalszego przerobu w składzie podatkowym.
§  51d. 
1. 
Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty akcyzy zapłaconej na terytorium kraju przysługuje w przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, o których mowa w § 14 ust. 1, zużytych do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, dokonanego do dnia 30 września 2005 r.
2. 
Importer lub dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego może zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu celnego z pisemnym wnioskiem o zwrot kwoty zapłaconej akcyzy.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony w ciągu roku od dnia dokonania importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające dokonanie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz zapłatę akcyzy na terytorium kraju za wyroby, o których mowa w § 14 ust. 1;
2)
oświadczenie importera lub podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego o zużyciu wyrobów, o których mowa w § 14 ust. 1, do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.
5. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy za importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby, o których mowa w § 14 ust. 1, i dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
6. 
Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni.
7. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu oraz przedziurkować każdy dokument dołączony do wniosku o zwrot akcyzy, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
8. 
Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca podatnikowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty, dołączone do wniosku o zwrot akcyzy.
§  52. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.5)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 683.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493 oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 813, Nr 103, poz. 864, Nr 106, poz. 896 i Nr 132, poz. 1114.

5) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był regulowany w rozporządzeniach:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221, poz. 2196);

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1491);

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień, zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od paliw, olejów i smarów używanych przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju (Dz. U. Nr 152, poz. 1485).

ZAŁĄCZNIK  34

WYROBY AKCYZOWE POCHODZĄCE Z IMPORTU I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY ORAZ CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH W BYDGOSZCZY

Lp.RodzajKod CNIlość
1Alkohol etylowy:10.000 litrów miesięcznie
1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej

mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub

więcej

2207 10 00
2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej

mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.;

wódki, likiery i inne napoje alkoholowe

2208
2Wina i napoje fermentowane:25.000 litrów miesięcznie
1) wino ze świeżych winogron, łącznie z

winami wzmocnionymi

2204
2) wermut i inne wina ze świeżych winogron,

przyprawione roślinami lub substancjami

aromatycznymi

2205
3) pozostałe napoje fermentowane (np.

jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny)

2206 00
3Piwo otrzymywane ze słodu2203 0035.000 litrów miesięcznie
4Wyroby tytoniowe:
1) cygara, również z obciętymi końcami,

cygaretki i papierosy, z tytoniu lub

namiastek tytoniu

2402600.000 szt. miesięcznie
2) tytoń do palenia, nawet zawierający

namiastki tytoniu w dowolnej proporcji

2403 10200 kg miesięcznie
1 § 2 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
4 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.243.1766) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
5 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.243.1766) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
6 § 18 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2007 r.
7 § 18 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2007 r.
8 § 18 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
9 § 18 ust. 2c dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
10 § 18 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2007 r.
11 § 18 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2007 r.
12 § 25 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
13 § 25 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
14 § 25 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
15 § 25 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
16 § 25 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
17 § 25 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
18 § 25 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
19 § 26 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
20 § 31 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
21 § 32 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.210.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r.
22 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
23 § 39 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
24 § 40 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
25 § 44 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
26 § 44 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
27 § 44 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
28 § 45 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
29 § 46 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
30 § 47 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
31 § 47a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
32 § 48 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
33 § 49 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.
34 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U.06.99.688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2006 r.