Zwolnienia od należności celnych i stosowanie odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.40.207

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 18 sierpnia 1961 r.
w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną.

Na podstawie art. 28, 49 ust. 5 lit. b) i 57 prawa celnego (Dz. U. z 1933 r. Nr 84, poz. 610, z 1945 r. Nr 12, poz. 64, z 1946 r. Nr 34, poz. 209, z 1952 r. Nr 10, poz. 53 i z 1960 r. Nr 21, poz. 123) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie niniejsze reguluje zwolnienie od należności celnych oraz odprawę celną warunkową przedmiotów przewożonych przez osoby przekraczające na podstawie przepustek turystycznych granicę pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną.
2.
Zwolnienie od należności celnych na podstawie rozporządzenia niniejszego nie narusza obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności dotyczących ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, ochrony zabytków, a także w przepisach dewizowych i drogowych.
1.
Zwalnia się od należności celnych następujące przedmioty osobistego użytku przewożone przez turystę:
1)
przedmioty codziennego użytku, a w szczególności odzież, bieliznę, obuwie, przybory toaletowe i inne drobne przedmioty,
2)
potrzebne na czas trwania wycieczki:
a)
środki spożywcze, a w tym mięso i wyroby mięsne - do 2 kg łącznie, a czekoladę i wyroby czekoladowe - do 0,5 kg łącznie,
b)
przewożone przez osobę pełnoletnią napoje alkoholowe oprócz spirytusu do 0,25 l łącznie oraz wyroby tytoniowe do 200 sztuk papierosów lub do 50 sztuk cygar albo do 250 g tytoniu,
c)
lekarstwa i środki opatrunkowe.
2. 1
Niezależnie od zwolnień określonych w ust. 1 zwalnia się od należności celnych drobne przedmioty przywożone przez turystę zamieszkałego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub wywożone przez turystę zamieszkałego w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej, jeżeli wartość tych przedmiotów nie przekracza 50% kwoty przydzielonych turyście zagranicznych środków płatniczych przypadających tylko na czas rzeczywiście przebyty przezeń za granicą i jeżeli rodzaj lub ilość tych przedmiotów nie świadczy o ich przeznaczeniu na sprzedaż albo do wymiany. W ramach tych zwolnień turysta zamieszkały w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej może przywieźć napoje alkoholowe, z wyjątkiem spirytusu, w ilości 1 butelki o pojemności do 0,75 litra.
1.
Zezwala się na odprawę celną warunkową, bez zabezpieczenia należności celnych, następujących przedmiotów osobistego użytku przywożonych przez turystę zamieszkałego w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej lub wywożonych przez turystę zamieszkałego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:
1)
sprzętu sportowego i turystycznego,
2)
turystycznego aparatu radiowego, aparatu fotograficznego lub amatorskiego wąskotaśmowego aparatu do zdjęć filmowych,
3)
drobnych instrumentów muzycznych lub akordeonu,
4)
wyrobów ze złota lub platyny o zwykłej dla nich wadze, lecz nie więcej niż 1 obrączki, 1 pierścionka, 1 pary kolczyków, 1 pary spinek, 1 medalionu z łańcuszkiem i 1 zegarka,
5)
środków przewozowych przeznaczonych do uprawiania turystyki.
2.
Zgłoszenie do odprawy warunkowej przedmiotów określonych w ust. 1 powinno nastąpić pisemnie. O dokonaniu odprawy czyni się wzmiankę w przepustce turystycznej.
3.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 5 zwalnia się od należności celnych odpowiednio:
1)
klisze fotograficzne - do 10 sztuk lub 5 rolek błon fotograficznych albo 60 m taśmy filmowej szerokości do 16 mm,
2)
potrzebne na czas trwania wycieczki materiały pędne.
Przy ustalaniu rodzaju i ilości przedmiotów podlegających zwolnieniu od należności celnych lub odprawie warunkowej uwzględnia się płeć i wiek turysty, porę roku, rodzaj i zasięg obszaru turystycznego oraz sposób odbywania i czas trwania wycieczki.
W sprawach uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu decyzje wydają właściwe graniczne urzędy celne.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1961 r.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1974 r. (Dz.U.74.12.74) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1974 r.