Art. 8. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  8.

Przy obliczaniu rezultatów wyborów, liczy się jedynie głosy, oddane na kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.

Za wybranych kandydatów danej gminy uważa się te osoby, które uzyskały bezwzględną większość głosów. W razie braku tej większości przewodniczący zarządza bezzwłocznie ścisły wybór między kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów. W razie równej ilości głosów uważa się za wybranego starszego wiekiem.