Art. 14. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  14.

Po opracowaniu statutu (ustawy wewnętrznej) Synod Nadzwyczajny wybiera z pośród swoich członków Przedstawicielstwo Synodu, składające się z sześciu członków, poczem zamyka obrady. Z Przedstawicielstwem Synodu, jako prawną reprezentacją Ewangelickiego Kościoła Unijnego, Rząd wejdzie w porozumienie w myśl ust. 2 art. 115 Konstytucji.

Konsystorzowi Ewangelickiemu w Poznaniu, jako tymczasowej władzy administracyjnej Ewangelickiego Kościoła Unijnego, przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w pracach Przedstawicielstwa Synodu przez swoich dwóch delegatów.