Art. 11. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  11.

Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu ustala dzień wyborów, które winny się odbyć w przeciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego i mają być przeprowadzone na całym obszarze wyborczym w ciągu dwóch kolejno po sobie następujących dni.

Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu kontroluje przebieg i wynik wyborów przy udziale delegata Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, czuwającego nad przebiegiem wyborów, tudzież po ustaleniu wyników tychże ogłasza wyniki wyborów, w urzędowej gazecie kościelnej.

Zarzuty przeciw postępowaniu przy wyborach rozpatruje delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i załatwia je w porozumieniu z Konsystorzem. W razie stwierdzenia uchybień rozporządzeniu niniejszemu lub obowiązującym przepisom Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jest władny uchylić wybory i zarządzić nowe w danej gminie lub okręgu.