Art. 10. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  10.

Dla każdego okręgu wyborczego zostanie mianowana przez Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu komisja wyborcza, składająca się z pięciu członków posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komisja wyborcza ustała protokolarnie wynik wyborów w okręgu i przesyła protokół wraz z aktami wyborczemi do Konsystorza.

Wybranymi w okręgu wyborczym są ci, którzy uzyskali największą ilość głosów. Przy obliczaniu głosów w okręgu, wyborczym liczy się głos każdej poszczególnej gminy kościelnej tyle razy, ile dana gmina posiada pełnych tysięcy wiernych wedle stanu z dnia 1 lipca 1927 r. Gminy niżej jednego tysiąca wiernych posiadają jeden głos.

W razie oddania równej ilości głosów na dwóch kandydatów uważa się za wybranego starszego wiekiem.