Zwinięcie sądu pokoju w sądach powiatowych w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.64.590

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 czerwca 1928 r.
w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądach powiatowych w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 15 grudnia 1919 r. (Tyg. Urzęd. Nr. 70, str. 416) i art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 247) zarządzam co następuje:
Zwija się sąd pokoju w sądzie powiatowym w Bydgoszczy, należącym do okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu, ustanowiony rozporządzeniem Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej z dnia 12 lutego 1920 r. - (Dz. Urz. Min. b. dzieln. prus. Nr. 9, poz. 76, str. 178) i sąd pokoju w sądzie powiatowym w Inowrocławiu, należącym do tegoż okręgu apelacyjnego, ustanowiony rozporządzeniem Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej z dnia 23 grudnia 1919 r. (Tyg. Urzęd. Nr. 71 str. 432).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1928 r.