Zwiększenie wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1996.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.105.484

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 1996 r.
w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1996.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87) zarządza się, co następuje:
Wydatki budżetu państwa ustalone w art. 1 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87), zwanej dalej "ustawą", w wysokości 109.671.163 tys. zł, zwiększa się o kwotę 658.865 tys. zł, to jest do wysokości 110.330.028 tys. zł.
Niedobór budżetu państwa na koniec roku 1996, ustalony w art. 1 ust. 3 ustawy oraz w załączniku nr 3 do ustawy na kwotę 9.500.000 tys. zł, zwiększa się o kwotę 658.865 tys. zł, to jest do kwoty 10.158.865 tys. zł.
1.
Wydatki budżetu państwa w części 19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ustalone w załączniku nr 2 do ustawy, zwiększa się o kwotę 261.920 tys. zł, odpowiednio:
1)
wydatki ogółem z kwoty 1.621.795 tys. zł do kwoty 1.883.715 tys. zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty 119.347 tys. zł do kwoty 381.267 tys. zł,
2)
wydatki w dziale 40 - Rolnictwo z kwoty 784.724 tys. zł do kwoty 1.046.644 tys. zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty 83.466 tys. zł do kwoty 345.386 tys. zł,
3)
wydatki w rozdziale 4332 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z kwoty 459.500 tys. zł do kwoty 721.420 tys. zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty 77.000 tys. zł do kwoty 338.920 tys. zł.
2.
Wydatki budżetu państwa w części 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, ustalone w załączniku nr 2 do ustawy, zwiększa się o kwotę 135.025 tys. zł, odpowiednio:
1)
wydatki ogółem z kwoty 2.950.259 tys. zł do kwoty 3.085.284 tys. zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty 221.192 tys. zł do kwoty 356.217 tys. zł,
2)
wydatki w dziale 85 - Ochrona zdrowia z kwoty 2.377.088 tys. zł do kwoty 2.512.113 tys. zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty 204.947 tys. zł do kwoty 339.972 tys. zł,
3)
wydatki w rozdziale 8595 - Pozostała działalność z kwoty 341.169 tys. zł do kwoty 476.194 tys. zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty 25.864 tys. zł do kwoty 160.889 tys. zł.
3.
Wydatki budżetu państwa w części 83 - Rezerwy celowe, ustalone w załączniku nr 2 do ustawy, zwiększa się o kwotę 261.920 tys. zł, odpowiednio:
1)
wydatki ogółem z kwoty 5.050.090 tys. zł do kwoty 5.312.010 tys. zł,
2)
dotacje i subwencje z kwoty 2.029.997 tys. zł do kwoty 2.291.917 tys. zł,

z przeznaczeniem kwoty zwiększenia na dotacje na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw z kredytu uzyskanego z Banku Światowego.

Określone w załączniku nr 3 do ustawy przychody z tytułu kredytów zagranicznych otrzymanych w wysokości 393.446 tys. zł zwiększa się o kwotę 658.865 tys. zł, to jest do kwoty 1.052.311 tys. zł, ujemne zaś saldo przychodów i rozchodów z tytułu kredytów zagranicznych otrzymanych zmniejsza się o kwotę 658.865 tys. zł, to jest z kwoty 1.802.595 tys. zł do kwoty 1.143.730 tys. zł.
Ujemne saldo finansowania zagranicznego (saldo kredytów i pożyczek zagranicznych), określone w art. 1 ust. 4 ustawy oraz w załączniku nr 3 do ustawy, w wysokości 1.993.848 tys. zł, zmniejsza się o kwotę 658.865 tys. zł, to jest do kwoty 1.334.983 tys. zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.