Art. 35. - [Naruszanie wolności związkowej] - Związki zawodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  35.  [Naruszanie wolności związkowej]
1. 
Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1)
przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,
2)
utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3)
dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,
4)
nie dopełnia w terminie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 261 ust. 1,
5)
nie dopełnia w terminie obowiązku podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, o którym mowa w art. 261 ust. 3,
6)
nie dopełnia obowiązku pobrania z wynagrodzenia danej osoby składki związkowej w zadeklarowanej przez tę osobę wysokości lub obowiązku niezwłocznego przekazania kwoty pobranych składek związkowych, o których mowa w art. 331 na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową,
7)
nie dopełnia obowiązku ponoszenia kosztów, o którym mowa w art. 341 ust. 1, w odpowiedniej proporcji wskazanej w art. 341 ust. 1 z uwzględnieniem art. 341 ust. 4

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. 
(utracił moc).
21
Kto w związku z pełnioną funkcją związkową:
1)
wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego sądu o zmianie statutu, o której mowa w art. 16,
2)
niezgodnie z przepisem art. 24 ust. 1, przeznacza dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związek zawodowy na cele niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub dzieli go pomiędzy członków związku,
3)
w celu uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, międzyzakładowej organizacji związkowej lub reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji związkowej w informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 lub 3 lub w art. 341 ust. 2 lub we wniosku, o którym mowa w art. 252 ust. 2, podaje lub na podstawie art. 342 ust. 1 wskazuje liczbę członków organizacji związkowej wyższą niż wynikająca ze stanu faktycznego

- podlega grzywnie.

3. 
Odpowiedzialność za kierowanie nielegalnym strajkiem określa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.