[Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych] - Art. 27. - Związki zawodowe. - Dz.U.2022.854 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych] - Związki zawodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  27.  [Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]
1. 
Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową.
2. 
Przyznawanie świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
3. 
Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.
4. 
(uchylony).