[Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych] - Art. 2. - Związki zawodowe. - Dz.U.2022.854 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych] - Związki zawodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  2.  [Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych]
1. 
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową.
2. 
(utracił moc).
3. 
Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób, o których mowa w ust. 1, prawa przynależności i wstępowania do związków zawodowych.
4. 
Osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu zachowują prawo przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są członkami związków zawodowych, mają prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków.
41
Wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, przysługuje prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków.
5. 
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych działających u pracodawców przysługuje również osobom skierowanym do tych pracodawców w celu odbycia służby zastępczej. Do tych osób stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące osób wykonujących pracę zarobkową.
6. 
Do praw związkowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych ustaw.
7. 
Przepisy ustawy dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy.