§ 25. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  25. 
1. 
W przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej żołnierza, w stosunku do którego zastosowano tym-czasowe aresztowanie, decyzję o zwolnieniu przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której ten żołnierz ostatnio pełnił służbę, oraz do sądu, który zastosował ten środek zapobiegawczy, a także do właściwego prokuratora do spraw wojskowych.
2. 
Dowódca jednostki wojskowej wykonujący decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej doręcza za pokwitowaniem tymczasowo aresztowanemu żołnierzowi tę decyzję.