§ 24. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  24. 
1. 
Jeżeli żołnierz, w stosunku do którego została wydana decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, jest w trakcie hospitalizacji w podmiocie leczniczym, dowódca jednostki wojskowej, w której ten żołnierz ostatnio pełnił służbę, doręcza za pokwitowaniem zwalnianemu żołnierzowi tę decyzję.
2. 
Decyzja o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej podlega wykonaniu również wtedy, gdy żołnierz przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest w trakcie hospitalizacji w podmiocie leczniczym.