§ 23. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  23. 
1. 
Podstawę wydania decyzji o skreśleniu z ewidencji żołnierza, który:
1)
zmarł lub został uznany za zmarłego, stanowią odpis aktu zgonu lub orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego;
2)
zaginął, a jeszcze nie może być wydane orzeczenie sądu o uznaniu go za zmarłego, stanowi prawomocne postanowienie prokuratora do spraw wojskowych wydane w tej sprawie.
2. 
Decyzje, o których mowa w ust. 1, do celów ewidencyjnych wydaje kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 3 ustawy.