§ 22. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  22. 
1. 
Do przesyłanych do organu zwalniającego wniosków w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dołącza się dokumenty mogące stanowić podstawę do tego zwolnienia.
2. 
Wnioski i dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz opinie przełożonych w sprawach zwolnienia z zawodowej służby wojskowej mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) organizowanych przez resort obrony narodowej.
3. 
Fakt złożenia przez żołnierza wypowiedzenia, wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia oraz wyrażenia zgody na wycofanie wypowiedzenia uwzględnia się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od jego zaistnienia w ewidencji wojskowej prowadzonej w systemie elektronicznym.