§ 21. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  21. 
1. 
Dowódca jednostki wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 226 pkt 2, 4, 6-10 i 16 oraz art. 228 ust. 1 ustawy, doręcza żołnierzowi decyzję zwalniającą go z zawodowej służby wojskowej.
2. 
Doręczenie decyzji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185). Decyzję może także doręczyć osobiście dowódca jednostki wojskowej lub osoba przez niego upoważniona - w miejscu zastania żołnierza.
3. 
Jeżeli dowódca jednostki wojskowej nie może wykonać decyzji o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej, niezwłocznie informuje o tym organ zwalniający i podaje przyczyny zwłoki.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ zwalniający może określić nowy termin zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej.