§ 16. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  16. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w § 2-6, § 8-10 i § 12, jeżeli organem uprawnionym do występowania z wnioskiem o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej jest organ zwalniający, nie sporządza się wniosku o zwolnienie.
2. 
W przypadku gdy zostanie podjęta decyzja o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej, organ, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym organ uprawniony do wyznaczania na stanowisko służbowe, o ile sam nie jest tym organem.