§ 13. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  13. 
1. 
W przypadku niewyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe na kolejną kadencję organ zwalniający - jeśli nie wyznaczono żołnierza na inne stanowisko służbowe - wydaje decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służ-by wojskowej.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie następuje w terminie określonym w art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą".