§ 30. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 30. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  30. 
1. 
W przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej żołnierza, w stosunku do którego zastosowano tymczasowe aresztowanie albo odbywającego karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego), rozkaz personalny o zwolnieniu przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której ten żołnierz ostatnio pełnił służbę, a ponadto w odniesieniu do żołnierza:
1) 2
 wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie - do sądu, który zastosował ten środek zapobiegawczy, oraz do prokuratora do spraw wojskowych, w którego dyspozycji przebywa tymczasowo aresztowany żołnierz;
2)
odbywającego karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) - do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.
2. 
Dowódca jednostki wojskowej wykonujący rozkaz o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej doręcza za pokwitowaniem tymczasowo aresztowanemu lub skazanemu żołnierzowi rozkaz personalny o zwolnieniu go z zawodowej służby wojskowej.
2 § 30 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.233) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2017 r.