§ 24. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 24. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  24. 
1. 
Dokonanie wypowiedzenia przez organ wojskowy w przypadkach określonych w art. 114 ust. 2 ustawy może nastąpić na wniosek organu właściwego do wyznaczania na stanowisko służbowe skierowany do organu wymienionego w art. 114 ust. 4 ustawy.
2. 
Jeżeli organ właściwy do wypowiedzenia uzna zasadność wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz brak możliwości wyznaczenia żołnierza na inne stanowisko służbowe odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym, dokonuje wypowiedzenia stosunku służbowego.
3. 
Brak możliwości wyznaczenia żołnierza na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom stwierdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
4. 
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr w przypadku stwierdzenia możliwości wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe odpowiadające jego kwalifikacjom:
1)
wyznacza żołnierza na stanowisko służbowe, jeżeli jest organem, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5 ustawy, właściwym do wyznaczenia na to stanowisko;
2)
wskazuje stanowisko służbowe organowi, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, w celu wyznaczenia na nie żołnierza.
5. 
Wycofanie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek organu, który dokonał wypowiedzenia, za zgodą żołnierza, do którego było skierowane wypowiedzenie.