§ 15. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 15. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  15. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w § 4-6, 8, 11 i 12, organ zwalniający, wydając decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej, określa datę zwolnienia.
2. 
Zwolnienie żołnierza przebywającego na urlopie macierzyńskim z zawodowej służby wojskowej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem następującym po ostatnim dniu urlopu macierzyńskiego.
3. 
Wnioski o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej przesyła się do organu zwalniającego wraz z teczką akt personalnych żołnierza.