§ 28. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2013.925 t.j. - OpenLEX

§ 28. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.925 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2013 r.
§  28.
Zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 111 pkt 11-15 ustawy, następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia odpowiedniego organu.