§ 18. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2013.925 t.j. - OpenLEX

§ 18. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.925 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2013 r.
§  18.
1.
W przypadkach, o których mowa w § 4-8, 10 i 13-15, organ zwalniający wydając decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej, określa datę zwolnienia.
1a.
Zwolnienie żołnierza zawodowego przebywającego na urlopie macierzyńskim z zawodowej służby wojskowej, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem następującym po ostatnim dniu urlopu macierzyńskiego.
2.
Wnioski o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej przesyła się do organu zwalniającego wraz z teczką akt personalnych żołnierza.