§ 16. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2013.925 t.j. - OpenLEX

§ 16. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.925 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2013 r.
§  16.
1.
W przypadku niewyznaczenia żołnierza na kolejną kadencję organ właściwy do wyznaczania na stanowisko służbowe występuje z wnioskiem do organu zwalniającego o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej.
2.
Organ zwalniający w przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1)
wydaje decyzję o zwolnieniu żołnierza lub
2)
wyznacza żołnierza na wolne stanowisko służbowe bądź kieruje go do organu właściwego do wyznaczania na stanowisko służbowe.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zwolnienie następuje w terminie określonym w art. 112 ust. 2 ustawy.