§ 15. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2013.925 t.j. - OpenLEX

§ 15. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.925 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2013 r.
§  15.
1.
W przypadkach:
1)
skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary,
2)
odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa,
3)
otrzymania ogólnej oceny dostatecznej w opinii służbowej

- dowódca jednostki może wystąpić z wnioskiem do organu zwalniającego, za pośrednictwem organu właściwego do wyznaczania na stanowisko służbowe, o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej.

2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się ostateczną opinię służbową żołnierza.
3.
W przypadku gdy organ zwalniający nie uwzględni wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyznacza żołnierza na stanowisko służbowe lub kieruje do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe.