Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.11.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 stycznia 2009 r.
w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Odstępuje się od określenia terminów powoływania poborowych do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych w 2009 r.
1.
Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej:
1)
od dnia 6 maja do dnia 8 maja 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27-29 stycznia 2009 r.;
2)
od dnia 3 czerwca do dnia 5 czerwca 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24-26 lutego 2009 r.;
3)
od dnia 1 lipca do dnia 3 lipca 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24-26 marca 2009 r.;
4)
od dnia 5 sierpnia do dnia 7 sierpnia 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27-29 kwietnia 2009 r.;
5)
od dnia 2 września do dnia 4 września 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26-28 maja 2009 r.;
6)
od dnia 7 października do dnia 9 października 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23-25 czerwca 2009 r.;
7) 1
od dnia 4 listopada do dnia 6 listopada 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23-25 czerwca 2009 r.;
8) 2
od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23-25 czerwca 2009 r.
2.
Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w innych terminach niż określone w ust. 1, w przypadkach związanych z powołaniem w miejsce osób planowanych na uzupełnienie jednostek wojskowych, w stosunku do których uchylono decyzję o powołaniu do zasadniczej służby wojskowej (kartę powołania), zwalnia się i przenosi do rezerwy w terminach określonych w ust. 1, odpowiednio dla danego terminu powołania.
3. 3
Żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, którzy nie nabyli prawa do zasiłku dla bezrobotnych (odbyli mniej niż 240 dni tej służby) i złożą pisemny wniosek do dowódcy jednostki wojskowej o umożliwienie im odbycia tej służby w wymiarze umożliwiającym nabycie tego prawa, a powołanych:
1)
od dnia 4 listopada do dnia 6 listopada 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 6-8 lipca 2009 r.;
2)
od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2008 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 3-5 sierpnia 2009 r.
1.
W przypadku żołnierzy, którzy stawili się do odbycia zasadniczej służby wojskowej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, dowódca jednostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 2 termin ich zwolnienia z tej służby i przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres nieusprawiedliwionego opóźnienia, z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie może nastąpić później niż do dnia 31 sierpnia 2009 r.
2.
Czas trwania służby wojskowej, o której mowa w ust. 1, liczy się od dnia stawienia się osób do odbycia tej służby w jednostce wojskowej.
3.
Jeżeli dzień zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy w przypadku, o których mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to i przeniesienie do rezerwy następuje bezpośrednio przed tym dniem.
Dowódca jednostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 2 i 3 termin zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i jego przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolnego pozostawania poza nimi, jeżeli okres ten nie został zaliczony do czasu trwania czynnej służby wojskowej na podstawie art. 86a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie może nastąpić później niż do dnia 31 sierpnia 2009 r. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Żołnierza zasadniczej służby wojskowej, któremu wyrażono zgodę na przyjęcie do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, dowódca jednostki wojskowej, w której ewidencji żołnierz się znajduje, zwalnia z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, na dzień przed ustalonym terminem rozpoczęcia pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.
2.
Zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy odbywania zasadniczej służby wojskowej.
Żołnierzy, którzy w następstwie orzeczeń dyscyplinarnych wykonują lub mają wykonać karę zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, aresztu koszarowego lub izolacyjnego albo w stosunku do których orzeczono środek dyscyplinarny w postaci zobowiązania do wykonywania dodatkowych zadań służbowych, w terminie lub po terminie zwolnienia z czynnej służby wojskowej określonym w § 2, zwalnia się z tej służby po ich wykonaniu, nie później jednak niż z dniem ustawowo określonego okresu trwania czynnej służby wojskowej, z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie może nastąpić później niż do dnia 31 sierpnia 2009 r. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i przeniesienia go do rezerwy dokonuje dowódca jednostki wojskowej, stwierdzając ten fakt w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.
2.
W wojskowych dokumentach osobistych i w ewidencji wojskowej żołnierzy zwalnianych z czynnej służby wojskowej wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w § 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458.

1 § 2 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2009 r. (Dz.U.09.83.697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2009 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2009 r. (Dz.U.09.83.697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2009 r.
3 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2009 r. (Dz.U.09.83.697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2009 r.