Zwalnianie od dodatku drogowego i opłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego olejów mineralnych, spirytusu i benzolu, przeznaczonych do napędu pojazdów mechanicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.39.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SKARBU
z dnia 29 kwietnia 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwalniania od dodatku drogowego i opłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego olejów mineralnych, spirytusu i benzolu, przeznaczonych do napędu pojazdów mechanicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352) oraz stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 58) w brzmieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 450) zarządza się co następuje:
Do wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 450), zwolnienia oleju mineralnego od dodatku drogowego oraz spirytusu etylowego (bezwodnego, surowego i innego) i benzolu od opłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego - na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych obcych państw - mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 482) z następującymi zmianami:
1)
W przypadkach sprzedaży posiadaczom książeczek blokowych mieszanki napędowej po tańszej cenie, przedsiębiorca stacji benzynowej przesyła otrzymane odcinki książeczki blokowej do zakładu produkcji mieszanek. Zakład ten sporządza odpis odcinka książeczki blokowej i przedstawia go do poświadczenia urzędnikowi kontroli skarbowej, sprawującemu nadzór nad zakładem. Następnie odcinki książeczki blokowej zakład przesyła do rafinerii lub wolnego składu olejów mineralnych, a odpis pozostawia w zakładzie, na dowód zużycia odpowiedniej ilości spirytusu do produkcji mieszanki napędowej, za zwolnieniem od opłaty drogowej.
2)
Przy mieszankach nie zawierających spirytusu zwolnienie przysługuje tylko od przyjętej w § 11 wymienionego wyżej rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1937 r. dla mieszanek napędowych ilości benzyny.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.