§ 23. - Zwalczanie raka ziemniaczanego. - Dz.U.1932.71.644 - OpenLEX

§ 23. - Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.71.644

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1935 r.
§  23.
W razie stwierdzenia raka ziemniaczanego na ziemniakach przewożonych, a pochodzących z gruntu, niepodlegającego dotychczas ograniczeniom, wynikającym z postanowień §§ 7 i 9 niniejszego rozporządzenia, ziemniaki te - o ile nie mają być zniszczone, stosownie do postanowień § 14 niniejszego rozporządzenia - winny być skierowane przez właściwego starostę - po wysłuchaniu właściciela lub nadawcy (wysyłającego) do miejsca, na które wyrazi zgodę zakład ochrony roślin, celem przerobu lub zużycia w sposób, określony w § 4 niniejszego rozporządzenia.

Do gruntów, z których pochodzą ziemniaki, dotknięte rakiem ziemniaczanym w wypadku przewidzianym w ustępie pierwszym, winny być niezwłocznie zastosowane postanowienia §§ 7 i 9.