§ 20. - Zwalczanie raka ziemniaczanego. - Dz.U.1932.71.644 - OpenLEX

§ 20. - Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.71.644

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1935 r.
§  20.
W wypadkach niedokonania przez osoby do tego obowiązane czynności, wynikających z niniejszego rozporządzenia lub zarządzeń na jego podstawie wydanych, właściwy starosta może zarządzić wykonanie tych czynności na koszt tych osób.