[Wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa] - Art. 22. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  22.  [Wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa]
1. 
W razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
2. 
Pozwany, u którego na skutek wniesienia powództwa, o którym mowa w ust. 1, powstała szkoda, może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.