[Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi] - Art. 17g. - Zwalczanie nieuczciwej... - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 17g. - [Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  17g.  [Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi]

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, polegające w szczególności na:

1)
naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893);
2)
rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które narusza zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności;
3)
niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub harmonogramu wykonania usługi;
4)
nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są przedmiotem umowy.