Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 5 lutego 1963 r.
w sprawie zwalczania niektórych chwastów.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "gruntach" bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć grunty uprawne oraz wszelkie inne tereny, na których mogą występować chwasty.
§  2. Obowiązkiem zwalczania obejmuje się:
1) wszystkie gatunki chwastów należące do rodzajów: oset (Carduus sp.), ostrożeń (Cirsium sp.) i mlecz (Sonchus sp.) bez względu na teren ich występowania,
2) wszystkie gatunki chwastów należące do rodzajów: kanianka (Cuscuta sp.) i nawłoć (Solidago sp.) na gruntach będących pod uprawą roślin.
§  3. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może wprowadzić w drodze zarządzenia obowiązek zwalczania gorczycy polnej czyli ognichy (Sinapis arvensis L.) i rzodkwi świrzepy (Raphanus raphanistrum L.) w uprawach zbóż jarych i lnu.
§  4. Chwasty powinny być niszczone przed terminem ich zakwitania.
§  5. Zwalczanie chwastów powinno być przeprowadzane przez oczyszczanie nasion roślin uprawnych z nasion chwastów oraz przez stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, mechanicznych, ręcznych i chemicznych.
§  6. Obowiązek zwalczania chwastów ciąży na właścicielu gruntu (jednostce organizacyjnej zarządzającej gruntami państwowymi), a jeżeli grunt jest użytkowany przez inną osobę fizyczną lub prawną - na tej osobie.
§  7.
1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może wprowadzić w drodze zarządzenia obowiązek zespołowego niszczenia chwastów wymienionych w § 2 pkt 1 na gruntach nie uprawianych.
2. Wprowadzając ten obowiązek, prezydium ustala jednocześnie terminy, w jakich niszczenie powinno być przeprowadzone.
3. Organizowanie zespołowego niszczenia chwastów należy do biura gromadzkiej rady narodowej (właściwego do spraw rolnych organu prezydium rady narodowej osiedla, miejskiej lub dzielnicowej rady narodowej).
§  8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1958 r. w sprawie zwalczania niektórych chwastów (Dz. U. Nr 25, poz. 107).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.