Zwalczanie mączniaka rzekomego tytoniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.19.97

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 28 marca 1961 r.
w sprawie zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) zarządza się, co następuje:
1.
Do chorób roślin podlegających zwalczaniu zalicza się mączniaka rzekomego tytoniu (Perenospora tabacina Adam) w uprawie tytoniu i innych roślin z rodzaju Nicotiana.
2.
Określenie "mączniak rzekomy tytoniu" oznacza wszystkie stadia rozwojowe tej choroby (zarodniki przetrwalne - cospory i zarodniki letnie - konidia).
Obowiązek zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu ciąży na osobach i instytucjach uprawiających rośliny z rodzaju Nicotiana na podstawie umów kontraktacyjnych zawartych z przedsiębiorstwami państwowymi lub w celach badawczych, a także jako rośliny ozdobne.
Zwalczanie mączniaka rzekomego polega na:
1)
używaniu do siewu wyłącznie odkażonych nasion roślin z rodzaju Nicotiana,
2)
w przypadku uprawy tytoniu i innych roślin z rodzaju Nicotiana na podstawie umów kontraktacyjnych, zawartych z przedsiębiorstwami państwowymi, na używaniu do siewu wyłącznie nasion dostarczonych przez te przedsiębiorstwa,
3)
natychmiastowym niszczeniu wszystkiej rozsady tytoniu i innych roślin z rodzaju Nicotiana w tych oknach inspektowych i rozsadnikach, w których stwierdzono występowanie mączniaka rzekomego tytoniu,
4)
sadzeniu tytoniu tylko na tych polach, na których w roku ubiegłym nie wystąpił mączniak rzekomy tytoniu,
5)
usuwaniu resztek tytoniu z pól po dokonaniu zbioru i niszczeniu ich przez spalenie lub przykrycie warstwą ziemi grubości co najmniej 20 cm,
6)
stosowaniu zabiegów ochronnych na roślinach tytoniu i innych z rodzaju Nicotiana przy pomocy środków chemicznych w sposób podany w etykietach, w jakie te środki są zaopatrzone.
1.
Zabrania się przetrzymywania w terminie od 1 grudnia do 1 marca żywych roślin tytoniu i innych z rodzaju Nicotiana w laboratoriach, szklarniach, ogrodach i ogródkach działkowych i przydomowych oraz obiektach będących w posiadaniu instytutów naukowych, instytucji państwowych i społecznych oraz osób indywidualnych.
2.
Wszystkie żywe rośliny tytoniu i inne z rodzaju Nicotiana należy z dniem 1 grudnia zniszczyć przez spalenie lub zakopanie na głębokość co najmniej 20 cm.
3.
W szczególnych przypadkach Minister Rolnictwa, uwzględniając potrzeby naukowe, może zezwolić na wyjątki od zakazu zawartego w ust. 1, ustalając przy tym warunki i obowiązki specjalne.
1.
Zabrania się wywożenia i spławiania poza obręb fabryk i magazynów tytoniowych pyłu tytoniowego i innych resztek tytoniu pozostałych przy jego przeróbce, fabrykacji i magazynowaniu.
2.
Pył i resztki, o których mowa w ust. 1, należy zniszczyć przez spalenie lub zakopanie w ziemi na głębokości co najmniej 20 cm w miejscach ustalonych przez wojewódzką stację kwarantanny i ochrony roślin.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.