Zwalczanie korówki wełnistej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 7 marca 1952 r.
w sprawie zwalczania korówki wełnistej.

Na podstawie art. 2, 3 i 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P. Nr 108, poz. 922, z 1932 r. Nr 67, poz. 622 i z 1937 r. Nr 21, poz. 131) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się obowiązek tępienia korówki wełnistej inaczej zwanej mszycą krwistą, mszycą wełnistą lub bawełnicą-korówką (Schizoneura lanigera Hausm. - Eriosoma lanigerum Hausm.).
1.
Obowiązek tępienia korówki wełnistej ciąży na osobach użytkujących grunty, na których rosną jabłonie i grusze, a także na osobach, w których posiadaniu znajdują się jabłonie i grusze od gruntu odłączone.
2.
Przez jabłonie i grusze rozumieć należy drzewa jabłoniowe i gruszowe wszelkiego wieku i rodzaju (dzikie, ozdobne, użytkowe, pienne, półpienne, krzaczaste, karłowe, formowane itp.), jak również podkładki, zrazy i inne części jabłoni i grusz z wyjątkiem owoców.
1.
W każdym przypadku pojawienia się korówki wełnistej należy ją wytępić całkowicie przez zastosowanie w miarę potrzeby następujących środków: wysiew ośca korówkowego (Aphelinus mali), smarowanie i opryskiwanie przy pomocy smoły sadowniczej, spirytusu skażonego, karboliny, dwunitroortokrezoli itp. środków chemicznych, usuwanie narośli, czyszczenie ran, usuwanie i palenie opanowanych części korony drzew oraz palenie całych drzew z korzeniami.
2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy oraz m. Łodzi) może nakazywać stosowanie najskuteczniejszych w danych warunkach sposobów tępienia szkodnika.
3.
Prezydium powiatowej rady narodowej (miejskiej rady narodowej miast stanowiących powiaty miejskie) może nakazać zniszczenie w określonym terminie jabłoni tak silnie opanowanych przez korówkę wełnistą, że dalsze jej zwalczanie zostało uznane za bezcelowe.
1.
Zabrania się nabywania, zbywania, sadzenia i używania do uszlachetniania jabłoni i grusz, opanowanych przez korówkę wełnistą lub noszących ślady uszkodzeń przez nią spowodowanych.
2.
Zbywanie jabłoni i grusz ze szkółek drzew owocowych, w których korówka wełnista została wykryta, jest zabronione na okres dwóch najbliższych sezonów sprzedażnych.
3.
W wyjątkowych przypadkach prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) może wydać zezwolenie na sprzedaż we wcześniejszym niż podany w ust. 2 terminie na warunkach ustalonych w tym zezwoleniu.
1.
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się korówki wełnistej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) może wprowadzać na obszarze całego województwa lub poszczególnych jego powiatów zakaz sprzedaży wszelkich drzewek owocowych na targach i jarmarkach.
2.
Ponadto prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) może w przypadkach silnego porażenia poszczególnych szkółek zakazać zakładania nowych kwater podkładek oraz drzewek jabłoni i grusz z siewu bądź z nabytych spoza terenu szkółki dziczek. Zakaz ten obowiązuje od chwili jego wydania do upływu 2 lat od daty całkowitego wyzbycia się jabłoni i grusz, które znajdowały się w szkółce w czasie wydania tego zakazu.
Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia przez osoby, wymienione w § 2, należy do prezydiów gminnych (miejskich) rad narodowych.
Organa Ministerstwa Rolnictwa i prezydiów rad narodowych mają prawo badania drzew i krzewów na gruncie oraz w miejscach ich przechowywania i sprzedaży, bezpłatnego pobierania uszkodzonych przez korówkę wełnistą części jabłoni i grusz do zbadania oraz żądania potrzebnych informacji.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu korówki wełnistej (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 304).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.