Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.171 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej2)

Na podstawie art. 8 ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) nakazy i zakazy, które wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze szczególnym zagrożeniem kukurydzy przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową, zwaną dalej "stonką";
2) metody wykrywania i identyfikacji stonki;
3) sposób wyznaczania stref, w których stosuje się środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się stonki.
§  2.
1. Nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty, w których zadomowiła się stonka, zwane dalej "strefą zasiedlenia", z zastrzeżeniem ust. 2, stosowanie przy uprawie kukurydzy zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie, począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:
1) raz na trzy kolejne sezony uprawowe albo
2) dwa razy na trzy kolejne sezony uprawowe, jeżeli przynajmniej podczas jednego sezonu uprawowego, w którym jest ona uprawiana, zostaną zastosowane zabiegi z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę.
2. W strefie zasiedlenia nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015 r., począwszy od sezonu uprawowego 2012 r., stosowanie zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę w każdym sezonie uprawy kukurydzy, jeżeli jest ona uprawiana na danym gruncie częściej niż określono w ust. 1 pkt 2.
3. Strefa zasiedlenia obejmuje powiaty określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
1. Nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty zagrożone rozprzestrzenieniem się stonki, zwane dalej "strefą ryzyka", stosowanie przy uprawie kukurydzy, począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:
1) zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe albo
2) zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę w każdym sezonie uprawy kukurydzy, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze.
2. Strefa ryzyka obejmuje powiaty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. W strefie zasiedlenia i w strefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2015 r., począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:
1) nakazuje się:
a) niszczenie samosiewów kukurydzy,
b) wykonanie na gruntach, na których była uprawiana kukurydza, po uprzednim dokładnym rozdrobnieniu resztek pożniwnych, głębokiej orki jesiennej po zakończeniu każdego sezonu jej uprawy,
c) czyszczenie, z ziemi i resztek roślinnych, maszyn używanych na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, przed przemieszczeniem tych maszyn poza obszar objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka;
2) zakazuje się przemieszczania poza obszar objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka:
a) świeżych roślin kukurydzy i ich części w każdym sezonie uprawy kukurydzy do dnia 15 października,
b) gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których była uprawiana kukurydza.
§  5.
1. Zakazu, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a, nie stosuje się do przemieszczania świeżych roślin kukurydzy lub ich części:
1) w obrębie jednego miejsca produkcji;
2) do zakładu przetwórczego zlokalizowanego na terenie powiatu sąsiadującego bezpośrednio z obszarem objętym strefą zasiedlenia i strefą ryzyka, jeżeli te rośliny lub ich części są:
a) bezpośrednio dostarczane do takiego zakładu przetwórczego pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", w sposób zapewniający, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się stonki, oraz
b) poddawane przetworzeniu na terenie takiego zakładu przetwórczego i przed przetworzeniem nie są przemieszczane poza jego teren.
2. Nakazów i zakazów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 oraz § 4, nie stosuje się do podmiotów prowadzących uprawę kukurydzy na potrzeby:
1) prac naukowo-badawczych, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;
2) badań skuteczności działania środka ochrony roślin, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.
§  6.
1. Jeżeli zostanie stwierdzone wystąpienie stonki na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty niewymienione w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, wojewódzki inspektor wyznacza:
1) strefę porażenia w odległości co najmniej 1 km wokół miejsca uprawy kukurydzy, gdzie stwierdzono wystąpienie stonki,
2) strefę bezpieczeństwa, której granica przebiega w odległości co najmniej 5 km od granicy strefy porażenia

- biorąc pod uwagę biologię stonki, stopień porażenia przez nią kukurydzy oraz sposób prowadzenia uprawy kukurydzy na obszarze strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa.

2. Jeżeli istnieje szczególne zagrożenie rozprzestrzenienia się stonki poza obszar stref, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor może wyznaczyć wokół tych stref strefę buforową.
3. Wojewódzki inspektor, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się stonki, wyznacza na gruntach położonych na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty niewymienione w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia strefę wokół portu lotniczego, w odległości co najmniej 2,5 km wokół obszaru portu lotniczego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego.
§  7. Jeżeli wojewódzki inspektor wyznaczy strefę porażenia, strefę bezpieczeństwa, strefę buforową lub strefę wokół portu lotniczego w sposób określony w § 6 i informacja o tym zostanie ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:
1) w strefie porażenia nakazuje się:
a) w sezonie uprawowym przypadającym w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, i w sezonie następującym po tym sezonie stosowanie do dnia 15 października zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę,
b) począwszy od sezonu uprawowego przypadającego w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona:
przeprowadzanie zbioru kukurydzy w każdym sezonie jej uprawy po dniu 15 października,
czyszczenie przed przemieszczeniem poza obszar strefy porażenia maszyn używanych na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, z ziemi i resztek roślinnych,
c) począwszy od sezonu uprawowego następującego po sezonie uprawowym, o którym mowa w lit. b:
stosowanie przy uprawie kukurydzy zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na trzy kolejne sezony uprawowe albo zaprzestanie uprawy kukurydzy przez dwa kolejne sezony uprawowe następujące po sezonie uprawowym przypadającym w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona,
niszczenie samosiewów kukurydzy;
2) w strefie porażenia, począwszy od sezonu uprawowego przypadającego w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, zakazuje się przemieszczania poza strefę porażenia:
a) świeżych roślin kukurydzy i ich części w każdym sezonie uprawy kukurydzy do dnia 15 października,
b) gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których była uprawiana kukurydza;
3) w strefie bezpieczeństwa nakazuje się przy uprawie kukurydzy:
a) w sezonie uprawowym przypadającym w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, i w sezonie następującym po tym sezonie stosowanie zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę,
b) począwszy od sezonu uprawowego następującego po roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, stosowanie zmianowania dopuszczającego uprawę kukurydzy na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe;
4) w strefie buforowej, począwszy od sezonu uprawowego następującego po roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, nakazuje się przy uprawie kukurydzy stosowanie zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe;
5) w strefie wokół portu lotniczego, począwszy od sezonu uprawowego następującego po roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, nakazuje się przy uprawie kukurydzy stosowanie zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe.
§  8. Jeżeli strefa porażenia, strefa bezpieczeństwa lub strefa buforowa została wyznaczona na obszarze jednej ze stref, o których mowa w § 6, nakazy, o których mowa w § 7 pkt 1 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 4, stosuje się, począwszy od sezonu uprawowego przypadającego w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
§  9.
1. Wojewódzki inspektor, przeprowadzając kontrole występowania stonki, stosuje przy jej wykrywaniu i identyfikacji pułapki feromonowe, a także pułapki pokarmowe lub tablice lepowe, ustawiane w terminach, w których występują owady dorosłe stonki; pułapki i tablice lepowe są regularnie sprawdzane.
2. Liczba i rodzaj ustawianych pułapek feromonowych, pułapek pokarmowych lub tablic lepowych, o których mowa w ust. 1, jest uzależniona w szczególności od ukształtowania terenu, występowania naturalnych granic gruntów, obecności szlaków komunikacyjnych i miejsc obrotu, magazynowania lub przetwarzania kukurydzy, powierzchni uprawy kukurydzy i innych roślin żywicielskich stonki, sposobu prowadzenia uprawy kukurydzy oraz wiedzy naukowej o stonce.
3. Nakazów i zakazów, o których mowa w § 7 pkt 1-4, nie stosuje się w strefach porażenia, bezpieczeństwa i buforowej, jeżeli:
1) strefy te zostaną wyznaczone w związku ze stwierdzeniem występowania w danym sezonie uprawowym nie więcej niż dwóch osobników dorosłych stonki, a w kolejnym sezonie uprawowym, w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 1, w strefach tych nie zostanie stwierdzone występowanie stonki albo
2) w czasie dwóch kolejnych sezonów uprawowych, w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 1, w strefach tych nie zostanie stwierdzone występowanie stonki.
4. Jeżeli w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 1, zostanie stwierdzone wystąpienie stonki w strefie wokół portu lotniczego, stosuje się przepisy § 6 ust. 1 i 2, § 7 pkt 1-4 i § 8.
§  10.
1. W strefie zasiedlenia uprawa kukurydzy w 2010 r. na danym gruncie jest możliwa, jeżeli:
1) w 2009 r. na tym gruncie nie była ona uprawiana albo była uprawiana i stosowane były zabiegi z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę - w przypadku powiatów, które na podstawie dotychczasowych przepisów znajdowały się w strefie ryzyka;
2) w 2008 r. lub w 2009 r. na tym gruncie nie była ona uprawiana - w przypadku powiatów, które na podstawie dotychczasowych przepisów nie znajdowały się w strefie ryzyka.
2. W strefie ryzyka, na obszarze powiatów, które na podstawie dotychczasowych przepisów znajdowały się w strefie ryzyka, uprawa kukurydzy w 2010 r. na danym gruncie jest możliwa, jeżeli w 2009 r. na tym gruncie nie była ona uprawiana albo była uprawiana i stosowane były zabiegi z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę.
§  11. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 154, poz. 1087, z 2008 r. Nr 73, poz. 438 oraz z 2009 r. Nr 87, poz. 728).
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 49, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 1512 i 1529.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 POWIATY, W KTÓRYCH ZADOMOWIŁA SIĘ ZACHODNIA KUKURYDZIANA STONKA KORZENIOWA (STREFA ZASIEDLENIA)

Lp.WojewództwoPowiat
123
1dolnośląskiedzierżoniowski, kłodzki, oławski, strzeliński, wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki
2lubelskiebiłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, tomaszowski, zamojski, miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin, Zamość
3małopolskiebocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów
4mazowieckiekozienicki, lipski, radomski, zwoleński, miasto na prawach powiatu: Radom
5opolskiebrzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto na prawach powiatu: Opole
6podkarpackiebieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg
7śląskiebielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Rybnik, Tychy, Żory
8świętokrzyskiebuski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, miasto na prawach powiatu: Kielce

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 POWIATY ZAGROŻONE ROZPRZESTRZENIENIEM SIĘ ZACHODNIEJ KUKURYDZIANEJ STONKI KORZENIOWEJ (STREFA RYZYKA)

Lp.WojewództwoPowiat
123
1dolnośląskiebolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, polkowicki, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, zgorzelecki, złotoryjski, miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wrocław
2lubelskiebialski, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski, miasto na prawach powiatu: Biała Podlaska
3łódzkiebełchatowski, łaski, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski
4małopolskieolkuski
5mazowieckiebiałobrzeski, garwoliński, grodziski, grójecki, łosicki, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, siedlecki, szydłowiecki, warszawski zachodni, żyrardowski, miasta na prawach powiatu: Siedlce, m.st. Warszawa
6śląskiebędziński, bieruńsko-lędziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze
7świętokrzyskiekonecki, włoszczowski
8wielkopolskiekaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki, miasto na prawach powiatu: Kalisz