§ 15. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  15.
1.
Osoby użytkujące grunty, na których rośnie len, oraz osoby mające w swym władaniu len zebrany z gruntu obowiązane są do zawiadamiania organu administracji rolnej prezydium powiatowej lub wojewódzkiej rady narodowej o każdym przypadku wykrycia choroby lnu "pasmo" lub objawów wzbudzających podejrzenie tej choroby.
2.
W razie wykrycia w czasie transportu choroby lnu "pasmo" lub objawów wzbudzających podejrzenie tej choroby należy powiadomić o tym organ administracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej właściwej dla miejsca wyładunku.
3.
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 obowiązane są dokonać zgłoszenia przed upływem 48 godzin od chwili wykrycia choroby lnu "pasmo" lub objawów wzbudzających podejrzenie tej choroby, załączając jednocześnie 200 gramową próbkę nasion i 500 gramową próbkę słomy.
4.
Próbka powinna być szczelnie opakowana; na opakowaniu należy podać dokładny adres gospodarstwa oraz imię i nazwisko osoby użytkującej grunt, z którego pochodzi próbka, lub imię i nazwisko osoby przechowującej bądź imię i nazwisko oraz adres właściciela lub odbiorcy przewożonych nasion albo słomy lnu.