Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 19 grudnia 1958 r.
w sprawie zwalczania choroby lnu "pasmo".

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 55, poz. 253) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się obowiązek zwalczania choroby lnu "pasmo" (Mycosphaerella linorum Wr syn. Septoria (Phlyctaena) linicola Speg. et Gar.)".
Obszar gruntu, na którym wystąpiła choroba lnu "pasmo", uważa się za grunt zakażony tą chorobą.
1.
Stwierdzenie wystąpienia choroby lnu "pasmo" następuje w drodze orzeczenia organu administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Orzeczenie to powinno zawierać:
1)
datę wydania orzeczenia,
2)
stwierdzenie wystąpienia choroby lnu "pasmo",
3)
dokładne określenie gruntu uznanego za zakażony lub miejsca przechowania lub miejsca przerobu albo środka transportowego, w którym znaleziono len zakażony chorobą "pasmo",
4)
podanie czasu, w ciągu którego stosownie do § 4 uprawa lnu na zakażonym gruncie jest zakazana.
1.
Na gruntach zakażonych zabrania się uprawy lnu na okres 7 lat.
2.
Organ administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej może po przeprowadzeniu badania gleby zakaz ten znieść przed upływem terminu siedmioletniego lub czas trwania zakazu przedłużyć.
3.
W przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami gospodarczymi organ administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zabronić uprawy lnu w całym gospodarstwie, w skład którego wchodzi grunt zakażony.
4.
Instytuty naukowo-badawcze zamierzające prowadzić badania naukowe nad chorobą lnu "pasmo" mogą być przez Ministra Rolnictwa zwolnione od ograniczeń określonych w ust. 1, 2 i 3.
Grunty przestaje się uważać za zakażone po upływie terminu zakazu uprawy lnu.
1.
Osoby użytkujące grunt zakażony obowiązane są spalić na gruncie resztki roślin pozostałe po zbiorze lnu, a ziemię głęboko zaorać.
2.
Nasiona lnu i słomę lnu zebranego z gruntów nie zakażonych w gospodarstwie, w którego skład wchodzi grunt zakażony, można wywozić do zakładu przemysłowego przerobu, w którym proces technologiczny przerobu gwarantuje zniszczenie zarazków choroby lnu "pasmo". Wywóz tych nasion i słomy poza granice gospodarstwa w innym celu może nastąpić tylko za zezwoleniem organu administracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej. Udzielając zezwolenia organ ten określi warunki, jakie powinny być zachowane przy wywozie nasion lub słomy lnu.
3.
Wywóz nasion i słomy lnu zebranego z gruntu zakażonego może być dokonany tylko do zakładu przemysłowego przerobu, w którym proces technologiczny przerobu gwarantuje zniszczenie zarazków choroby lnu "pasmo".
4.
Organ administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej ustali zakłady przemysłowego przerobu, w których proces technologiczny przerobu gwarantuje zniszczenie zarazków choroby lnu "pasmo", i wykaz tych zakładów poda do publicznej wiadomości.
5.
W razie niewywiezienia nasion i słomy lnu zebranego w gospodarstwie, w skład którego wchodzi grunt zakażony:
1)
nasiona lnu z gruntu zakażonego mogą być zużyte tylko na karmę dla zwierząt po ich przegotowaniu, słoma zaś z tego gruntu powinna być spalona,
2)
nasiona lnu zebranego z gruntów nie zakażonych mogą być użyte do siewu po ich zaprawieniu.
1.
Nasiona i słomę lnu zebranego z gruntu zakażonego należy przechowywać w takich warunkach, aby nie pozostawały w styczności z nasionami i słomą lnu zebranymi z gruntów nie zakażonych.
2.
Miejsce przechowywania nasion i słomy lnu zebranego z gruntu zakażonego należy po usunięciu tych nasion i słomy oczyścić z resztek i resztki spalić.
W razie stwierdzenia choroby lnu "pasmo" w czasie przechowywania nasion lub słomy mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6 ust. 3 i 5 pkt 1 oraz § 7.
W razie stwierdzenia choroby lnu "pasmo" w czasie transportu nasion lub słomy lnu poza granicami gospodarstwa, w którym len został wyprodukowany, nasiona lub słomę lnu należy skierować do najbliższego zakładu przemysłowego przerobu, określonego w § 6 ust. 4.
1.
Środki transportowe, użyte do przewozu nasion lub słomy lnu, w którym stwierdzono chorobę "pasmo" albo nasion i słomy lnu zebranego z gruntu zakażonego, powinny być oczyszczone z resztek nasion i słomy oraz odkażone. Resztki te należy spalić.
2.
Do wykonania czynności określonych w ust. 1 obowiązany jest odbiorca, jeżeli transport odbywa się na podstawie umowy przewozu, a w innych przypadkach - właściciel nasion i słomy lnu.
Miejsce przerobu nasion lub słomy lnu, w którym stwierdzono chorobę "pasmo", albo nasion i słomy lnu zebranego z gruntu zakażonego, należy po zakończeniu przerobu oczyścić z resztek nasion oraz słomy i resztki te spalić.
Wszelkie opakowania po nasionach lnu, w których stwierdzono chorobę "pasmo", albo po nasionach lnu zebranego z gruntu zakażonego należy odkazić przez użycie środka chemicznego lub przez przegotowanie w wodzie albo spalić.
Samosiewy lnu na terenie gospodarstwa obejmującego grunt zakażony oraz na terenie zakładu przemysłowego przerabiającego nasiona lub słomę lnu, który zebrano z gruntu zakażonego lub w którym stwierdzono chorobę "pasmo", należy usunąć z chwilą ich wzejścia i spalić.
W przypadkach, w których obowiązuje odkażenie, powinno być ono dokonane przy pomocy 2% formaliny lub innych odpowiednich środków. Środki te określi i poda do publicznej wiadomości organ administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym.
1.
Osoby użytkujące grunty, na których rośnie len, oraz osoby mające w swym władaniu len zebrany z gruntu obowiązane są do zawiadamiania organu administracji rolnej prezydium powiatowej lub wojewódzkiej rady narodowej o każdym przypadku wykrycia choroby lnu "pasmo" lub objawów wzbudzających podejrzenie tej choroby.
2.
W razie wykrycia w czasie transportu choroby lnu "pasmo" lub objawów wzbudzających podejrzenie tej choroby należy powiadomić o tym organ administracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej właściwej dla miejsca wyładunku.
3.
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 obowiązane są dokonać zgłoszenia przed upływem 48 godzin od chwili wykrycia choroby lnu "pasmo" lub objawów wzbudzających podejrzenie tej choroby, załączając jednocześnie 200 gramową próbkę nasion i 500 gramową próbkę słomy.
4.
Próbka powinna być szczelnie opakowana; na opakowaniu należy podać dokładny adres gospodarstwa oraz imię i nazwisko osoby użytkującej grunt, z którego pochodzi próbka, lub imię i nazwisko osoby przechowującej bądź imię i nazwisko oraz adres właściciela lub odbiorcy przewożonych nasion albo słomy lnu.
W celu zbadania, czy nie występuje choroba lnu "pasmo", oraz przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i zarządzeń organów administracji rolnej prezydiów rad narodowych w sprawie zwalczania choroby lnu "pasmo" - organy służby kwarantanny i ochrony roślin mają prawo:
1)
wstępu na grunty, na których rośnie lub rósł len, wstępu do miejsc przechowywania i przerobu oraz do środków transportowych, w których znajdują się lub znajdowały się nasiona i słoma lnu,
2)
bezpłatnego pobierania próbek nasion lnu w ilości do 200 g i słomy w ilości do 500 g,
3)
żądania potrzebnych informacji.
Przepisy rozporządzenia dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw, a przepisy dotyczące prezydiów powiatowych rad narodowych - do prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.