Zwalczanie chorób wirusowych ziemniaka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.32.181

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 7 maja 1960 r.
w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 oraz art. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 55, poz. 253) zarządza się, co następuje:
1.
Na terenach, na których wskutek silnego wystąpienia chorób wirusowych nastąpiło wyrodzenie się ziemniaka, prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może w drodze zarządzenia zakazać sadzenia ziemniaków nie uznanych za odpowiednie do tego celu.
2.
Wydając zakaz, prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) wskaże jednocześnie jednostki lub gospodarstwa rolne, od których można nabywać ziemniaki odpowiednie do sadzania.
1.
Osoby użytkujące grunty na terenach objętych zakazem, o jakim mowa w § 1, obowiązane są do usuwania samosiewów ziemniaka na zeszłorocznych kartofliskach i w pobliżu kopców.
2.
Ziemniaki sadzone wbrew zakazowi określonemu w § 1 powinny być usunięte z pola przez plantatora najpóźniej do dnia 15 czerwca.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może w celu zwalczania chorób wirusowych ziemniaka wprowadzić na terenie całego województwa (miasta wyłączonego z województwa) lub na jego określonej części obowiązek stosowania wszystkich lub niektórych spośród następujących środków:
1)
ustalania takiego terminu sadzenia ziemniaków, aby w czasie pojawiania się mszyc, będących roznosicielami chorób wirusowych, krzaki były już dobrze rozwinięte.
2)
prowadzenia plantacji nasiennych ziemniaków w określonej odległości od innych plantacji ziemniaków,
3)
usuwania z plantacji ziemniaków krzaków opanowanych chorobą wirusową oraz ich niszczenia,
4)
usuwania chwastów z plantacji ziemniaków w celu zniszczenia żywicieli niektórych wirusów ziemniaczanych i miejsca wylęgu mszyc,
5)
usuwania samosiewów ziemniaków wyrosłych na zeszłorocznych kartofliskach i w pobliżu kopców,
6)
zwalczania mszyc przy pomocy środków chemicznych,
7)
mechanicznego bądź chemicznego niszczenia naci ziemniaczanej na 2-3 tygodnie przed wykopkami z pozostawieniem kłębów w ziemi do czasu wykopków.
2.
Wprowadzając obowiązki, o których mowa w ust. 1, prezydium rady narodowej określi jednocześnie sposób i termin ich dopełnienia.
3.
Obowiązki określone w ust. 1 mogą być wprowadzone na terenie objętym zakazem, o którym mowa w § 1, lub poza tym terenem.
4.
Zarządzenie prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) o wprowadzeniu obowiązku zwalczania mszyc przy pomocy środków chemicznych powinno być wydane po wysłuchaniu opinii właściwego do spraw zdrowia organu tegoż prezydium.
W celu zbadania, czy nie występują choroby wirusowe ziemniaków, oraz w celu przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz z zarządzeń prezydiów rad narodowych właściwe do spraw rolnictwa organy prezydiów rad narodowych uprawnione są do:
1)
wstępu na grunty, na których rosną lub rosły ziemniaki, i do pomieszczeń służących do przechowywania ziemniaków,
2)
bezpłatnego pobierania próbek ziemniaków w ilości do 1 kg,
3)
żądania potrzebnych informacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.