Art. 6. - Zwalczanie chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2001 r.
Art.  6. 1
1.
 Chorzy po odbyciu kuracji zaleconej przez lekarza mają obowiązek poddawania się badaniom kontrolnym stanu zdrowia.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki poddawania się badaniom kontrolnym przez chorych po odbyciu kuracji, uwzględniając w szczególności zakres przeprowadzanych badań oraz terminy ich wykonania.
1 Art. 6 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.