Art. 19. - Zwalczanie chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2001 r.
Art.  19.

Państwo w granicach kredytów przewidzianych w budżecie państwowym udziela związkom samorządowym i organizacjom społecznym nie posiadającym odpowiednich środków zapomóg na walkę z chorobami wenerycznymi oraz ponosi koszty leczenia chorych wenerycznie, wynikające z umów międzynarodowych.

VI. Przepisy końcowe.