Art. 12. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin. - Dz.U.1927.108.922 - OpenLEX

Art. 12. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.108.922

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1937 r.
Art.  12.

Wszelkie należności wynikłe wskutek dokonania przez władze czynności, przewidzianych w art. 5, ściągane będą przez zarządy gmin wiejskich i miejskich w trybie przewidzianym dla egzekucji bezspornych należności skarbowych.

Koszty i opłaty egzekucyjne z tytułu przymusowego ściągnięcia powyższych należności pobierają na własny rachunek odnośne gminy.