Art. 25. - [Warunki wyłączenia obowiązków ustawowych ciążących na wprowadzającym sprzęt] - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  25.  [Warunki wyłączenia obowiązków ustawowych ciążących na wprowadzającym sprzęt]
1. 
Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, o ile:
1)
autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru;
2)
przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu przez tego wprowadzającego sprzęt, w szczególności informacje o masie wprowadzonego do obrotu w danym oraz w poprzednim roku kalendarzowym sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył tego autoryzowanego przedstawiciela.
2. 
W przypadku nieprzekazania autoryzowanemu przedstawicielowi danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzający sprzęt jest obowiązany do wykonywania obowiązków nałożonych na niego ustawą w odniesieniu do masy sprzętu, jaką wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym, o której nie poinformował autoryzowanego przedstawiciela.
3. 
Autoryzowany przedstawiciel prowadzi wykaz wprowadzających sprzęt, którzy korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.