Art. 140. - [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2023 r.
Art.  140.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]
1. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 50 ust. 8, art. 55 i art. 66 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 141, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53 ust. 11, art. 59 i art. 114 ust. 2 niniejszej ustawy,
2)
art. 84 ustawy zmienianej w art. 108 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 84 ustawy zmienianej w art. 108, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114 ust. 2 niniejszej ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74 ust. 2 niniejszej ustawy.